Debatujeme kurážně odvážně: Uzavření hranic mezi Saskem a Českou republikou

Debat­ní řada “Couragiert debat­tiert / Debatu­jeme kurážně odvážně” pokraču­je.
25.března budou  hosté od 19 hodin disku­to­vat o dopadech uza­vření hran­ic mezi Saskem a Česk­ou repub­lik­ou na bilaterál­ní vztahy a na příhraniční region.

Michaela Holá, koordiná­tor­ka česko-saských vztahů Obchod­ní a průmyslové komory v Chem­nitz

Zbyněk Lin­hart, dlou­ho­letý bývalý staros­ta Krás­né Lípy, sená­tor Par­la­men­tu ČR,

Frank Peuk­er, staros­ta měs­ta Großschö­nau a

Hans-Jörg Schmidt, autor, nov­inář a kore­spon­dent Säch­sis­che Zeitung a Die Presse v Praze

Deba­ta bude probíhat v českém a německ­ém jazyce a bude simultán­ně tlu­moče­na.
Buďte při tom a disku­tu­jte odvážně s námi!

Více infor­ma­cí: