Zasedání společného česko-německého grémia videokonferenčně

Pravidel­né jed­nání společného grémia Eurore­gionu Krušno­hoří a Eurore­gionu Erzge­birge e.V. se muse­lo bohužel pře­sunout do vir­tuál­ního svě­ta. Zás­tup­ci české rady a německ­ého před­staven­st­va jed­nali tak dne 26.3.2021 ale­spoň videokon­fer­enčně.
Před samot­ným jed­náním se sešli oba předse­dové — Ing. Vlas­tim­il Voz­ka a Matthias Damm, aby si vyměnili názo­ry na aktuál­ní společné téma­ta. Hov­ořili o par­it­ním rozložení bilaterárních odborných komisí, o společné propa­gaci a prá­ci s veře­jnos­tí a o přípravě nového pro­gramového období 2021+, přede­vším o návrhu nového mod­elu fun­gování Fon­du malých pro­jek­tů.
V hlavním pro­gra­mu jsem násled­ně členům před­stavili:
zprávu o čin­nos­ti společného sekre­tar­iá­tu 2020/2021
prezentaci úspěšných pro­jek­tů
zprávu o čin­nos­ti Aso­ci­ace evrop­ských příhraničních regionů
stav přípravy nového pro­gramového období 2021
8.11.2021 jsme napláno­vali příští společné zasedání na Zámku Valdšte­jnů v Litvínově, kde slavnos­t­ně předáme Cenu Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge za rok 2020/2021.
Všem členům děku­jeme za čas, přá­tel­ské a kon­struk­tivní jed­nání a věříme v brzké osob­ní setkání.