Ochraňte naši krajinu, přejí si horalové z Krušných hor.

Pět krušnohorských obcí se spojilo a volají po přírodním parku. Zabránit by měl necitlivým podnikatelským záměrům.

Blat­no — Kra­ji­na Krušných hor je unikát­ní. Typ­ická je nejen lesnatý­mi svahy, ale i náhorní­mi plocha­mi bezlesí navázaný­mi na zaniklá osídlení a záhu­men­né plužiny, které připomí­na­jí his­torické členění půdy. Tyto jedinečné znaky chce zacho­vat a chránit před umělý­mi zásahy pět horských obcí Chomu­tovs­ka. Žáda­jí Ústecký kraj o vyh­lášení nového přírod­ního parku Střed­ní Krušno­hoří.

Chráněné území by mělo zahrnovat katas­try obcí Blat­na, Bole­boře, Hory Sv. Šebestiá­na, Kalku a Výs­luní s výjimk­ou zas­tavěného území. Celková výměra pře­sahu­je 170 kilo­metrů čtverečních. „Rádi bychom, aby šlo o propo­jené území, pro­tože jsme si v průběhu let uvě­domili, že jsou tu věci, které žád­nou ochranu nema­jí. Zaradovali jsme se, když se podaři­lo zap­sat do UNESCO Mon­tan­re­gion Krušné hory, nás se to ale netýká. Jsme daleko, navíc chráněné jsou jen jed­notlivé památky, ne bezprostřed­ní okolí a příro­da,“ uved­la starost­ka Blat­na Ive­ta Houfová Rabasová, která sto­jí v čele ini­cia­tivy. „Když dělali pro­fe­soři z pražské uni­verz­i­ty průzkum v Krušných horách, ptali se nás, jestli si uvě­do­mu­jeme, že máme ohrom­ně cen­nou věc. Jed­ná se o remízky a meze, které děla­jí kra­jinu nejen krás­nou, ale také funkční. Pro­to když si tu něk­do koupí od soukrom­ní­ka parcelu, trneme, aby ho nena­pad­lo poze­mek srov­nat. Zatím nemáme, jak bychom tyto prvky v kra­jině chránili,“ podotk­la.

V Blat­ně a vískách, jež k němu patří, stále sto­jí hrázděné domy z 18. a 19. sto­letí. Něk­teré z nich jsou chráněné jako kul­turní památ­ka. Oblast si oblí­bili rekre­an­ti. Přesto Blat­no a další horské obce v nedávné min­u­losti čelily horečné­mu záj­mu investorů o výs­tavbu větrných elek­tráren. Větši­na z nich si je nepře­je. Sot­va největší větrníková vlna opad­la, nas­toupi­ly velké zeměděl­ské pod­niky a chuť stavět velké satelity s domy.

„V našem pří­padě jde o stále ty samé investo­ry. Větrné elek­trárny u nás chtěla stavět plzeňská fir­ma APB, a když neuspěla, ste­jní lidé nakoupili pozemky, ten­tokrát za společnost Zebre, která zas­tavěla kra­jinu ohrad­níky pro chov sko­tu,“ je konkrét­ní starost­ka. „Horsk­ou louku ve směru na Rade­n­ov chtěla rozdělit na šedesát par­cel pro rodin­né domy. Nakonec jsme investo­ra přesvědčili, že je i v jeho záj­mu, aby parce­ly zdvo­jná­so­bil, takže nakonec by tu mělo vyrůst kolem třiceti domů,“ dodala.

Ostat­ní horské obce, které spolu s Blat­nem žáda­jí o zřízení přírod­ního parku, prob­lémy toho­to rozsahu nema­jí, chtějí ale jed­nat pre­ven­tivně. „Velk­ou část pozemků u nás vlast­ní jeden maji­tel, který je zatím nemá v úmys­lu pro­dat. To se ale může změnit,“ řekl staros­ta Kalku Tomáš Ned­věd. „Pro­to nám přiš­lo jako dobrý nápad pro­táh­nout přírod­ní park od Chomu­to­va do kopců směrem k Německu,“ doplnil.

Rozhodování, zda se navrho­vané území stane přírod­ním parkem, leží na kra­jském úřadu. „V ideál­ním pří­padě, pokud obce před­loží kval­it­ně zpra­co­v­aný návrh, to může trvat tři až čtyři měsíce,“ uvedl mlu­včí Mar­tin Volf. „Větši­nou je ale potře­ba návrh dále komu­niko­vat a zpra­co­v­at. Přírod­ní park se zřizu­je nařízením kra­je, které schval­u­je rada a musí být pub­likováno ve věst­níku kra­je,“ dodal. Pokud by bylo potře­ba návrh dopra­cov­á­vat, může to trvat půl roku rok i déle, pokud dojde na veře­j­nou diskuzi. Tu by kraj doporučil.

V pří­padě vyh­lášení přírod­ního parku by byl k zásahům do kra­jin­ného rázu a přede­vším umisťování a povolování staveb nezbyt­ný souh­las orgánu přírody. Nabytý sta­tus se dá těžko v budouc­nos­ti zrušit.

V posled­ních měsících se hov­oří o záměru zařa­dit mezi chráněné kra­jin­né oblasti celé Krušné hory na české straně, jako je tomu v Sasku. Zatím jsou chráněné jen nejvíce ceněné lokali­ty s přírod­ní­mi rez­er­vace­mi, na Chomu­tovsku se jed­ná o Bezručo­vo údolí a Údolí Prunéřovského poto­ka.

Zdroj: https://mostecky.denik.cz/z‑regionu/ochrante-nasi-krajinu-preji-si-horalove-na-chomutovsku-zadaji-o-prirodni-park-20.html?fbclid=IwAR0wEOebJKEVHM-40UtR-QIKZcZbTDIsmvzKCDlpGD0SUWtiltzO9ctJ000