Zjednodušení podmínek vstupu do Saska z ČR. Registrace, testy, karanténa.

Německo vyjmulo ČR z oblastí zemí s rozšířenou mutací viru a přeřadilo ČR do kategorie zemí s vysokou mírou rizika. Zjednodušené podmínky vstupu začaly platit 7. 4. 2021. Hraniční kontroly jsou prodlouženy do 14. 4. 2021.
Pro vstup do z ČR do  Německa je třeba mít:

  1. elek­tron­ick­ou reg­is­traci
  2. anti­gen­ní (či PCR) test, který neb­ude starší 48 hodin

Povin­nost reg­is­trace:

Není-li možné vyplnit elek­tron­ick­ou reg­is­traci online, vytiskněte si a vyplňte ručně ten­to for­mulář.

Výjimky z reg­is­trační povin­nos­ti:

  • oso­by, které rizikovou oblastí pouze pro­je­ly bez zastávky,
  • oso­by, které do Němec­ka vstupu­jí pouze za účelem tranz­i­tu a zemi nejrych­le­jší ces­tou opět opustí,
  • oso­by, které v rizikové oblasti pobý­valy v rám­ci příhraničního styku se soused­ním státem méně než 24 hodin, nebo které do Němec­ka vstupu­jí na dobu kratší než 24 hodin,
  • oso­by, které se do Němec­ka jako člen­ové ofi­ciál­ní del­e­gace vrace­jí přes vlád­ní ter­minál letiště Berlín–Braniborsko nebo přes letiště Kolín/Bonn a které v rizikové oblasti pobý­valy méně než 72 hodin

Povin­nost tes­tu:

Neg­a­tivní výsledek tes­tu je nut­né mít potvrzen na for­muláři v NJ, AJ či FJ — pro před­ložení hraniční kon­t­role či před­ložení hygien­ické stani­ci. Můžete použít ten­to vzor: Dvo­j­jazyčný česko-anglický for­mulář Min­is­ter­st­va zdravot­nictví ČR s potvrzením odběrového mís­ta o absolvování anti­gen­ního tes­tu. Dbe­jte na orig­inál razít­ka na tom­to potvrzení, jejich kopii nemusí spolková poli­cie na hrani­ci uznat.

Povin­nost tes­tu se netýká dětí do 6 let.
Pendleři se v Sasku musí testo­vat 3x týd­ně.

Karan­té­na:

Ces­tu­jící jsou povin­ni se po pří­jez­du ode­brat do povin­né 10denní karan­tény, kter­ou je možno ukončit nejdříve po 5 dnech neg­a­tivním testem. Z povin­nos­ti karan­tény jsou vyj­mu­ty oso­by dle aktuál­ní saské karan­tén­ní vyh­lášky (např. příbuzní I. stup­ně po dobu max. 72 hodin, nezbyt­né netur­i­stické ces­ty nepře­sahu­jící 12 hodin, služeb­ní ces­ty nepře­sahu­jící 72 hodin a další).

Do karan­tény nemusí rovněž pendleři, kteří však mají povin­nost testování 3x týd­ně.

Doporuču­jeme, abyste možnos­ti výjimek pro Vaše ces­ty konzul­to­vali (nejlépe písem­ně) s přís­luš­nou sask­ou kra­jsk­ou hygien­ick­ou stan­icí (např. v Drážďanech je to Gesund­heit­samt Dres­den).

 

Sez­nam testo­vacích míst v Sasku

Sez­nam testo­vacích míst v ČR

Webové stránky saské vlády ke koron­aviru.

Zdroj: https://www.kurzy.cz/zpravy/587336-zjednoduseni-podminek-vstupu-do-saska-z-cr-registrace-testy-karantena/