Ústecký kraj vyhlašuje výzvu na pozice externího hodnotitele v rámci Spravedlivé transformace

Dovolu­jeme si Vás infor­mo­vat, že Ústecký kraj vyh­lašu­je výzvy na nábor zájem­ců o pozi­ci externího hod­notitele strate­gick­ých pro­jek­tů v rám­ci přípravy Oper­ačního pro­gra­mu Spravedlivá trans­for­ma­ce a Plánu spravedlivé územ­ní trans­for­ma­ce (PSÚT).
Odborní­ci na dané téma se mohou přih­lásit dle pokynů uve­dených ve výzvě do 23. 4. 2021
Bližší infor­ma­ce naleznete na stránkách https://rskuk.cz/vyzva-pro-externi-hodnotitele