Virtuální zasedání česko-německé zemědělské komise

Do doby, než se budou moct odborní­ci osob­ně scházet a vyměňo­vat si zkušenos­ti v rám­ci všech odborných komisí Eurore­gionu Krušno­hoří Eurore­gionu Erzge­birge e.V., jsme komise pře­sunuly do vir­tuál­ního pros­toru.Dig­itál­ní orga­ni­zaci ten­tokrát převza­la německá strana a pan předse­da Wern­er Bergelt z Regionál­ního zeměděl­ského spolku Erzge­birge https://rbv-erzgebirge.de/ nás přiví­tal na jed­nání komise prostřed­nictvím plat­formy GoToMeet­ing dne 12.4.2021.
Disku­to­va­lo se o součas­né situaci v zeměděl­ství v eurore­gionu. Pan Ing. Roman Honzík, předse­da české části komise odprezen­to­val výsled­ky pro­jek­tu ENZEDRA Bílá mís­ta rol­nické his­to­rie http://www.enzedra.cz/.
Sekre­tar­iát i tuto komisi infor­moval o vývo­ji přípravy Pro­gra­mu spolupráce 2021–2027 Inter­reg VI A.
V závěru jed­nání vyjádřili všich­ni člen­ové komise přání se v brzké době sejít. Pokud to situ­ace dovolí, od 1. 10. 2021 do 28. 10. 2021 při příleži­tosti 48. ročníku tradičního Mis­tro­vství České repub­liky v Orbě v Pod­bořanech, které se pravidel­ně účast­ní i saská strana https://www.zemedelec.cz/…/48-rocnik-tradicniho…/.