Dubnová rada zasedala videokonferenčně

26.4.2021 jsme poz­vali opět čle­ny rady prostřed­nictvím počí­tačové aplikace Cis­co Webex k vir­tuál­ní­mu zasedání.

V úvo­du jed­nání jsme tradičně seznámili čle­ny rady se zprávou o čin­nos­ti jed­na­tel­ství. Věno­vali jsme také Lokál­ní­mu řídící­mu výboru, který se bude poprvé konat videokon­fer­enčně dne 26.5.2021. Člen­ové výboru budou disku­to­vat a hlaso­vat o 9 při­jatých pro­jek­tech do Fon­du malých pro­jek­tů, který spolu s Eurore­gionem Erzge­birge spravu­jeme. O vývo­ji v přípravě nového pro­gramového období 2021+ průběžně radu infor­mu­jeme. Infor­ma­ce o výsled­ku alokace pro ČR-SASKO a alokaci mezi jed­notlivé speci­fické cíle pro­jek­tu jsme před­stavili ve schválených tab­ulkách z bina­cionál­ní redakční rady, která se pravidel­ně schází k přípravě toho­to pro­gra­mu.
Na jed­nání rady při­jal pozvání zás­tupce naší člen­ské orga­ni­zace Asis­tenčního cen­tra, a.s. Ing. Fran­tišek Jochman, aby poskytl rad­ním infor­ma­ce k oper­ační­mu pro­gra­mu Fon­du spravedlivé trans­for­ma­ce 2021–2027,  který je zcela novým pro­gramem zaměřeným na řešení neg­a­tivních dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech.
V závěru se rada shod­la na kooptaci Ing. Reného Konečného , ředitele firmy Celio, a.s., který nahradí bývalého ředitele firmy Rad­ka Exn­era.  Děku­jeme všem členům rady za připo­jení a kon­struk­tivní jed­nání v přá­tel­ské atmos­féře. Příště se uvidíme 28.5.2021.