Videokonference sportovní komise

Pra­cov­ní týden odborných komisí v Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge odstar­to­va­lo aví­zo­vané videokon­fer­enční jed­nání sportovní komise dne 3.5.2021. Poz­vali jsme čle­ny odborné skupiny do vir­tuál­ního svě­ta, aby­chom si opět mohli vyslech­nout jejich odborná stanoviska přeshraniční kval­i­ty k pro­jek­tům, které se zaměřu­jí ten­tokrát na bas­ket, dvo­j­jazyčné hry a vol­nočasové aktiv­i­ty pro děti.
Pro­jek­tový man­ažer Jan Prokopec před­stavil podané pro­jek­ty s německ­ých Lead part­nerem, o kterých komise velice živě disku­to­vala.
Jelikož u pro­jek­tů probíhá for­mál­ní a odborná kon­tro­la do doby reg­is­trace, zohled­nili jsme připomínky komise, které budou konzul­továny s žadatelem. Doporuču­jící stanoviska pro všech­ny pro­jed­nané pro­jek­ty budeme tlu­močit členům Lokál­ního řídícího výboru Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge dne 26.5.2021 na pláno­vané videokon­fer­en­ci.
Komisi jsme také před­stavili har­mono­gram přípravy nového dotačního období 2021+. V závěru jed­nání si člen­ové komise vyměnili infor­ma­ce ohled­ně aktuál­ních opatření ve vztahu ke sportu v Čechách a v Sasku. Všich­ni si pře­jeme, aby se situ­ace sta­bi­li­zo­vala a umožni­la svo­bod­ný příst­up ke sportu všem sportovcům. Tradiční pro­jekt Sportovní hry dvou Eurore­gionů Krušnohoří/Erzgebirge/Labe/ Elbe se ten­to rok s největší pravděpodob­nos­tí neb­ude moct uskutečnit. Děku­jeme komisi za jejich stanoviska. Příští jed­nání plánu­jeme na podz­im 2021 a pevně věříme v osob­ní setkání.