První videokonference dopravní komise

Pra­cov­ní týden odborných komisí v Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge pokračo­val dne 4.5. 2021 videokon­fer­enčním jed­náním dopravní komise. Člen­ové komise se potkali na vir­tuál­ní plat­for­mě WebEx poprvé od posled­ního zasedání na podz­im roku 2020, které se kon­a­lo v Oblast­ním muzeu v Chomu­tově.
Ten­tokrát před­stavo­vala pro­jek­ty česká strana eurore­gionu s českým Lead part­nerem. Pro­jek­ty jsou podávány jako NÁHRADNÍ. Komise hod­noti­la nejprve pro­jekt OHK Chomu­tov a IHK Chem­nitz. Cílem pro­jek­tu je uspořá­dat přeshraniční dopravní kon­fer­ence s dopravní i hospodářsk­ou tématik­ou a společně s hlavním česk­ou tele­vizní stan­icí ČT1 zre­al­i­zo­vat vznik dvou dílů fil­mové série pořadů České tele­vize “Cyk­lo­toulky” www.cyklotoulky. cz, ve kterých budou před­stave­ny a prezen­továny vybrané tur­i­stické cíle v česko – saském hospodářském pros­toru.
Druhý pro­jekt se zabývá dlou­ho­le­tou ini­cia­tivu eurore­gionu pro znovupropo­jení železničních tratí Most-Freiberg. Česko­jiřetín­ský spolek a Heimat­geschichtsvere­in Rechen­berg-Bienen­müh­le plánu­jí společně uspořá­dat setkání 19 českých a německ­ých měst a obcí v tro­júhel­níku měst Most-Freiberg-Teplice, kde by byla disku­tová­na dostav­ba úseku Holzhau-Mol­da­va se stát­ním min­istrem Mar­tinem Duligem s před­stavením studie proveditel­nos­ti.
Jed­no­myslná doporuču­jící stanoviska pro oba pro­jed­nané pro­jek­ty budeme tlu­močit členům Lokál­ního řídícího výboru Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge dne 26.5.2021 na pláno­vané videokon­fer­en­ci.

Komisi jsme také před­stavili har­mono­gram přípravy nového dotačního období 2021+. V závěru jed­nání Ing. Petr Fišer, předse­da Nadační fon­du „Mol­davská dráha / Teplický Sem­mer­ing“ infor­moval čle­ny komise o tom, že se Evrop­ská unie rozhod­la jmen­o­vat rok 2021 Evrop­ským rokem železnice. Chce tím pod­pořit využívání vlaků jako bezpečného a udržitel­ného způ­sobu dopravy. K pod­poře železniční dopravy v celé EU je naplánová­na celá řada aktiv­it, které mají motivo­vat a povzbu­dit jed­notlivce i firmy k její­mu větší­mu využívání https://europa.eu/year-of-rail/index_cs.
Otázk­ou zapo­jení se do toho­to propa­gačního pro­jek­tu se budeme zabý­vat v rám­ci komise i společného jed­na­tel­ství. Děku­jeme komisi za jejich stanoviska. Příští jed­nání plánu­jeme na podz­im 2021 a pevně věříme v osob­ní setkání.