Komise pro kulturu a mládež zakončila videokonferenční týden zasedání odborných komisí

Pra­cov­ní týden jed­nání odborných komisí v Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge zakonči­lo první videokon­fer­enční jed­nání kul­turní komise 6.5.2021. Pro­tože se pořád bohužel nemůžeme sejít osob­ně, poz­vali jsme i čle­ny odborné skupiny do vir­tuál­ního svě­ta, aby­chom si opět mohli vyslech­nout jejich stanoviska k přeshraniční kval­itě k pro­jek­tům, které se zaměřu­jí ten­tokrát na kul­turní akce v rám­ci navázaného česko-německ­ého part­ner­ství.
Pro­jek­tový man­ažer Jan Prokopec před­stavil podané pro­jek­ty, o kterých komise svým oso­bitým stylem velice živě disku­to­vala.
Před­stavili jsme pro­jek­tový záměr měs­ta Zchopau a Louny. Part­neři chtějí uspořá­dat společně Hrad­ní a stř­elecký fes­ti­val v Zschopau.
Měs­to Lun­zenau a Pěvecký sbor Melodie plánu­jí zor­ga­ni­zo­vat v rám­ci pro­jek­tu společné setkání sborů.
Měs­to Bären­stein a Vejprty plánu­jí již tradičně uspořá­dat společně v roce 2021 kul­turní akce na česko-německ­ém souměstí.
Pro­jek­tové záměry svědčí o snaze pokračo­vat ve vynika­jící a dlouhodobé přeshraniční spoluprá­ci part­nerů navz­do­ry součas­né pan­demické situaci. Real­izace malých pro­jek­tů v součas­ném pro­gra­mu je možná nejpozději do konce říj­na 2022.
Jelikož u pro­jek­tů probíhá for­mál­ní a odborná kon­tro­la do doby reg­is­trace, zohled­nili jsme připomínky komise, které budou konzul­továny s žadatelem.
Doporuču­jící stanoviska pro všech­ny pro­jed­nané pro­jek­ty budeme tlu­močit členům Lokál­ního řídícího výboru Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge dne 26.5.2021 na pláno­vané videokon­fer­en­ci.
Komisi jsme také před­stavili har­mono­gram přípravy nového dotačního období 2021+, včet­ně alokace pro­gra­mu mezi cíle poli­tiky a návrh využití zjednodušeného vyka­zování paušál­ních výda­jů, aby bylo možné snížit admin­is­tra­tivní zátěž pro poten­ciál­ní žadatele a zvýšit tak atrak­tiv­i­tu pro­jek­tu. Nastínili jsme komise také návrh nového mod­elu FMP 2021+.
V závěru jed­nání si člen­ové komise vyměnili infor­ma­ce ohled­ně aktuál­ních opatření pro­ti šíření COVID 19 v kul­turním prostředí v Čechách a v Sasku. Všich­ni si pře­jeme, aby se situ­ace sta­bi­li­zo­vala. Děku­jeme komisi za jejich stanoviska. Příští jed­nání plánu­jeme, pokud to situ­ace dovolí v létě nebo na podz­im 2021 a pevně věříme v osob­ní setkání, které je dle naše­ho názoru nenahra­ditel­né.