České euroregiony pokračují v jednání. Asociace euroregionů bude stvrzena společným podpisem memoranda.

Jed­nání všech českých eurore­gionů pokračo­va­lo 19.5.2021 již pátou videokon­fer­encí v tom­to roce, kter­ou opět orga­ni­zo­val přes WebEx Mgr. Ondřej Havlíček z Eurore­gionu Nisa.
Pozvání při­jal pan Ing. Mar­tin Buršík, vedoucí odd­ělení přípravy a metodiky pro­gramů přeshraniční spolupráce MMR, aby nám podal infor­ma­ce o vývo­ji správy a admin­is­trace Fon­du malých pro­jek­tů v příštím dotačním období 2021+. Zají­mala nás zejmé­na otáz­ka výk­ladu Evrop­ské komise jed­no­ho správce FMP. Ofi­ciál­ní stanovisko EK budeme znát nejpozději do konce čer­vence 2021.
Obnovená Aso­ci­ace eurore­gionů ČR se plánu­je ukotvit pod­pisem schváleného společného mem­o­ran­da. Eurore­gion Nisa nás poz­val do Liberce, kde budeme mít příleži­tost se osob­ně setkat a za účasti předsedů stvrdit budoucí spoluprá­ci.
V závěru jed­nání jsme si vyměnili infor­ma­ce ohled­ně FMP, pláno­vaných strate­gií, zjednodušených paušál­ních výda­jů a přík­ladů dobré praxe.
Společná jed­nání eurore­gionů pokraču­jí již zítra online dialo­gem pol­sko-německ­ých a česko-německ­ých eurore­gionů.