Příhraniční regiony se setkaly online

Eurore­giony na německo-pol­ské a německo-české hrani­ci včera na společné videokon­fer­en­ci hov­oři­ly o aktuál­ních výzvách.
Disku­to­va­lo se  o pan­demii a jejích důsled­cích a přede­vším o roli eurore­gionů, které by měly být na společné hrani­ci přine­j­menším spo­jo­vacím článkem při řešení kri­zových situ­ací.

Výzvy, které pro nás vyplynu­ly z pan­demie COVID 19  jsou podílet se na pro­jek­tech, které ana­lyzu­jí dopad pan­demie, přede­vším v sou­vis­losti s malých přeshraničních stykem.  Zapo­jení eurore­gionů při řešení otázek přeshraniční spolupráce — jed­not­né evrop­ské před­pisy, společné pos­tupy, infor­movanost. Eurore­giony chtějí nabíd­nout pomoc.

Dále jsme hov­ořili o  možnos­ti spolupráce s Česko-německ­ým fon­dem budouc­nos­ti a samozře­jmě v závěru jed­nání o přípravě nového dotačního období 2021+.
Kon­struk­tivní a inspiru­jící debatu ved­ly všech­ny tyto eurore­giony:
Eurore­gion Pomera­nia
Eurore­gion “Pro Europa Viad­ri­na”
Eurore­gion Spree-Neisse-Bober
Neiße-Nisa-Nysa, Eurore­gion Neisse e.V.
Eurore­gion Elbe/Labe .de
Eurore­gion Erzge­birge e.V./Krušnohoří
EUREGIO EGRENSIS
Eure­gio Bay­erisch­er Wald-Böh­mer­wald-Regional­man­age­ment Müh­lvier­tel