O podpoře malých projektů rozhodl bilaterální česko-saský lokální řídící výbor videokonferenčně

Dne 26.5.2021 jsme uskutečnili 20. Zasedání Lokál­ního řídícího výboru Fon­du malých pro­jek­tů for­mou videokon­fer­ence, aby­chom mohli výboru před­stavit celkem 9 pro­jek­tových žádostí v celkové výši dotace 82 917,50 EUR.
6 německ­ých a 3 české pro­jek­tové žádosti před­stavili tradičně naši pro­jek­toví man­ažeři. Až na jeden český pro­jekt, který bude po dohodě s žadatelem přepra­cov­án, byly všech­ny ostat­ní žádosti schvále­ny.
Tab­ul­ka schválených žádostí ke stažení: Přehled schválených projektů_LŘV26.5.2021

V rám­ci Fon­du malých pro­jek­tů mohou být pod­porovány malé pro­jek­ty s lokál­ním charak­terem přeshraniční spolupráce až do výše dotace 15.000 EUR z prostřed­ků ERDF. České pro­jek­ty byly schvále­ny jako náhrad­ní a čeka­jí v tzv. zásob­níku na zpět­ný tok finančních prostřed­ků. Na německé straně zbývá dočer­pat cca. 84 000,00 EUR.
Děku­jeme členům výboru za hlasování, kon­struk­tivní debatu a těšíme se na příští osob­ní jed­nání dne 22.9.2021 v Mostě.