Květnové videokonferenční zasedání rady

Dnes jsme opět poz­vali čle­ny Rady Eurore­gionu Krušno­hoří do vir­tuál­ního prostředí plat­formy Webex, aby­chom uskutečnili plánové jed­nání květ­nové rady dle navrženého pro­gra­mu.
Jed­nání řídil předse­da eurore­gionu Ing. Vlas­tim­il Voz­ka. V úvo­du jed­nání jsme čle­ny rady seznámili se zprávou o čin­nos­ti jed­na­tel­ství. Květen se nesl v duchu videokon­fer­encí našich odborných bilaterárních komisí, setkání eurore­gionů a zasedání lokál­ního řídícího výboru. Podrob­něji jsme členům rady před­stavili výsled­ky LŘV dne 26.5.2021, zprávu revizní komise z 26.4.2021 a samozře­jmě aktuál­ní infor­ma­ce k přípravě příštího pro­gramového období 2021+ s analý­zou možných vari­ant fun­gování Fon­du malých pro­jek­tů CZ-Sasko pomocí nástro­je Evrop­ského sdružení pro územ­ní spoluprá­ci (ESÚS).
V závěru jed­nání jsme čle­ny infor­movali o vyh­lášení výzvy Ceny Euroregionu/Erzgebirge 2021.
Rada bude zase­dat ještě videokon­fer­enčně dne 25.6.2021 a po let­ních prázd­ninách se už velice těšíme na osob­ní jed­nání v Mostě dne 24.9.2021.
Děku­jeme všem členům rady za kon­struk­tivní jed­nání v přá­tel­ské atmos­féře.