Diskuzní fórum životní komise

Čle­ny Komise pro živ­ot­ní prostředí Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge jsme poz­vali dne 10.6.2021 na diskuzní fórum prostřed­nictvím videokon­fer­ence, aby­chom si vyměnili zkušenos­ti a stanovili téma­ta, která bude komise pro­jed­ná­vat na svém již prezenčním zasedání dne 14.9.2021 na saské straně.   Seznámili jsme také čle­ny s přípravou nového pro­gramového období 2021+. Hlavní tématem příštího zasedání budou vlci na česko-německ­ém území. Komise ale neza­pomene i na aktuál­ní téma Česko mění kli­ma. Děku­jeme všem členům komise za kon­struk­tivní a přá­tel­ské jed­nání.