Diskuzní fórum sociální komise

Člen­ové naší česko-saské sociál­ní komise si v diskuzním vir­tuál­ním fóru dne 21.6.2021vyměnili zkušenos­ti s tím, jaké dopady měla pan­demie covidu v sociál­ní oblasti. Hlavním a společným cílem bylo ochránit nejzran­itel­nější skupinu oby­va­tel, přede­vším senio­ry a oso­by se zdravot­ním postižením, ale také oso­by samostat­ně žijící, oso­by bez domo­va a klien­ty azylových domů. Důležitá byla i pod­po­ra rodin s dět­mi při dis­tanční výuce. Diskuze se zaměři­la také na téma dobro­vol­nictví, které se rozv­in­u­lo přede­vším při vyh­lášení nouzového stavu a komise si jej zvo­lila jako další téma společného jed­nání.
Děku­jeme všem členům za jed­nání v přá­tel­ském duchu, za námě­ty a příspěvky.
Na příští jed­nání komise nás poz­vala německá strana do Freiber­gu dne 8.9.2021 a kromě tématu dobro­vol­nictví se budeme zabý­vat prob­lematik­ou potravi­nových bank. Velice se těšíme na osob­ní setkání.