Zbyněk Jakš, Petr Lenc, Vlastimil Vozka

Nová prohlídková trasa v PTM byla slavnostně zahájena za přítomnosti předsedy euroregionu

29.6.2021 byla slavnos­t­ně zahá­je­na nová prohlíd­ková trasa  v Pod­krušno­horské tech­nické muzeum v Kopis­tech.
Celou výs­tavbu mater­iál­ně pod­poři­la společnost Sev­en Ener­gy a.s..
Na fotografii je slavnos­t­ní přestřižení pásky za pří­tom­nos­ti Ing. Vlas­tim­i­la Vozky, předsedy správní rady muzea a předsedy Eurore­gionu Krušno­hoří, dále gen­erál­ního ředitele Sev­en Ener­gy a,s Petra Lence a ředitele muzea Zbyň­ka Jakše.
Zachování a pod­po­ra hor­nick­ého kul­turního dědictví Krušných hor patří mezi pri­or­i­ty naše­ho eurore­gionu.

Foto: Ale­na Sedláčková