28. Zasedání Česko-saské pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci

Dne 29.6.2021 se v Praze na půdě Min­is­ter­st­va zahraničních věcí kon­a­lo 28. zasedání Česko-saské pra­cov­ní skupiny pro přeshraniční spoluprá­ci. Del­e­gaci vedli Jiří Šitler, ředi­tel Odboru stá­tu střed­ní Evropy MZV ČR a Stephan Merkle, vedoucí Refer­á­tu mez­inárod­ních vztahů Saské stát­ní kanceláře. Hostem zasedání byli gen­erál­ní konzul­ka ČR Marké­ta Meiss­nero­va z Gen­erál­ní konzulát ČR v Drážďanech / Tschechis­ches Gen­er­alkon­sulat Dres­den a vys­lanec SRN v ČR a Hans-Petr Hin­rich­sen.
Obě naše části eurore­gionu Eurore­gion Krušno­hoří a Eurore­gion Erzge­birge e.V. byly zas­toupe­ny v pra­cov­ní pod­skupině Územ­ního plánování, spolupráce eurore­gionů a kra­jů, kde jsme pro­jed­ná­vali výsled­ky spolupráce za uplynulé období a téma­ta pro příští rok.
pokračování spolupráce mezi Svo­bod­ným státem Sasko a Česk­ou repub­lik­ou 2021–2027.
pokračování real­izace Fon­du malých pro­jek­tů a opti­mal­izace admin­is­tra­tivní zátěže
úspěšná real­izace Inter­reg VB pro­jek­tů Cor­cap a “RegiaMo­bil”
prohloubení spolupráce Zem­ského ředi­tel­ství Sasko s Karlovarským, Ústeck­ým a Libereck­ým kra­jem
pokračování spolupráce v oblasti územ­ního plánování v rám­ci pra­cov­ní skupiny Územ­ní rozvoj a na regionál­ní úrovni v pra­cov­ní skupině “CROSS-DATA”
Naši skupinu vedl Mgr. Stanislav Rataj z Min­is­ter­st­vo pro míst­ní rozvoj a Jan­ka Beltschewa z Säch­sis­ches Staatsmin­is­teri­um für Regiona­len­twick­lung.

V závěrečném plenárním zasedání před­stavi­ly pra­cov­ní skupiny prezentaci výsled­ků z oblasti vzdělávání, vědy, kul­tu­ry, spravedlivosti, zdravot­nictví, práce a sociál­ních věcí, dopravy, živ­ot­ního prostředí, zeměděl­ství a lesního hospodářství, vni­tra, tur­is­tiky a hospodářství. Než se uskuteční nad­cháze­jící 29. zasedání v roce 2022 na území a na pozvání Svo­bod­ného stá­tu Sasku, budeme se zabý­vat aktu­al­iza­cí Pra­cov­ního pro­gra­mu.