České euroregiony podepsaly Memorandum o vzájemné spolupráci

Ve stře­du 28. čer­vence 2021 podep­sali v Severočeském muzeu v Liber­ci předse­dové třinác­ti českých eurore­gionů, Regionál­ní rozvo­jové agen­tu­ry Vysoči­na a Sdružení obcí Vysočiny Mem­o­ran­dum o vzá­jem­né spoluprá­ci v rám­ci nově vzniklé plat­formy Aso­ci­ace eurore­gionů České repub­liky. Tím­to slavnos­t­ním aktem byla mezi sig­natáři mem­o­ran­da zahá­je­na úzká spolupráce v otázkách týka­jících se aktuál­ních i budoucích výzev pro příhraniční regiony a přeshraniční spoluprá­ci na všech českých hran­icích. Mem­o­ran­dum podep­sal za Eurore­gion Krušno­hoří jeho předse­da, Ing. Vlas­tim­il Voz­ka.

„První úkol, který před námi sto­jí je poučit se z posled­ních dvou let, kdy doš­lo k náh­lé­mu uza­vírání hran­ic, přeshraniční spolupráce byla kvůli zave­deným opatřením značně kom­p­liko­vaná a na obou stranách hran­ice panoval chaos ohled­ně plat­ných opatření. Každý z eurore­gionů se s tím potýkal, jak bylo v jeho silách, a analýza Evrop­ské komise jas­ně říká, že příhraniční oblasti, kde působí eurore­giony, se se situ­ací vyrovná­vali lépe než ty, kde žád­ná taková insti­tuce neex­is­tu­je. V rám­ci Aso­ci­ace máme možnost připrav­it se na podob­né události v budouc­nu a vytvořit společné kri­zové plány,“ řekl předse­da Eurore­gionu Nisa Mar­tin Půta.

Cílem Aso­ci­ace je prosazo­vat společné zájmy v rám­ci Evrop­ské unie a vyjadřo­vat se k leg­isla­tivní­mu zakotvení přeshraniční spolupráce na národ­ní i evrop­ské úrovni. Díky nové plat­for­mě mohou eurore­giony lépe spolupra­co­v­at  na přípravě přeshraničních dotačních pro­gramů na období 2021–2027 a v rám­ci těch­to pro­gramů na přípravě fondů malých pro­jek­tů tak, aby byly evrop­ské peníze, které půj­dou v dalších letech do příhraničí, využi­ty na skutečné potře­by těch­to regionů a jejich oby­va­tel.

Neméně důležitým úkolem pro Aso­ciaci je usilování o snížení admin­is­tra­tivní zátěže fondů malých pro­jek­tů, které eurore­giony tradičně spravu­jí, a díky kterým jsou spolu­fi­nan­cov­ány přede­vším setká­vací, tzv. peo­ple-to-peo­ple pro­jek­ty.

„Také chceme společně propago­v­at přeshraniční spoluprá­ci a její výsled­ky. Hran­ice před­stavu­jí jizvy min­u­losti a jsou to bar­iéry, které mají ten­den­ci neustále růst. Je na nás, aby­chom uka­zo­vali, jak je možné tyto jizvy léčit, jak překoná­vat bar­iéry a jak budovat pevné vaz­by, které zabrání tomu, aby se do příhraničí vrátili závory nebo dokonce ost­naté drá­ty,“ doplnil Mar­tin Půta.

Slavnos­t­ní pod­pis mem­o­ran­da se sym­bol­icky kon­al na území Eurore­gionu Nisa, který si jakož­to his­toricky nejs­tarší eurore­gion ve střed­ní a východ­ní Evropě připomíná ten­to rok 30 let od svého založení.

Děku­jeme Eurore­gionu Nisa za pozvání a orga­ni­zaci!