České euroregiony založily asociaci, aby mohly lépe prosazovat své zájmy. Nezahálí ani na úrovni EU

Prosazování společných zájmů v EU, čer­pání uni­jních financí z nového pro­gramového období a společný boj s aktuál­ní­mi i budoucí­mi přeshraniční­mi výz­va­mi. Tak zní tři důvody, proč se eurore­giony ležící na českých hran­icích rozhod­ly založit svou aso­ciaci.

Sta­lo se tak min­ulý týden při pod­pisu Mem­o­ran­da o vzá­jem­né spoluprá­ci, k němuž se připo­jili předse­dové všech 13 českých eurore­gionů, Regionál­ní rozvo­jové agen­tu­ry Vysoči­na a Sdružení obcí Vysočiny.

„Pro znovu obnovo­vaný Eurore­gion Pomoraví je člen­ství v této aso­ciaci důležité přede­vším pro další jed­nání se zahraniční­mi part­nery,“ uvedl při slavnos­t­ním aktu náměstek hejt­mana Jiho­moravského kra­je pro regionál­ní rozvoj Jan Zámečník  .

Konkrét­ních cílů si Aso­ci­ace eurore­gionů České repub­liky vytyči­la hned něko­lik. V prvé řadě to bude obno­va příhraničí po pan­demii covid-19, které bylo kvůli jed­nos­tran­né­mu a neko­ordi­no­vané­mu uza­vírání hran­ic napřič Evropou vážně zasaženo. Sna­hou bude vyvarovat se podob­ných kroků a lépe se připrav­it na budoucí hroz­by.

„Každý z eurore­gionů se s tím (uza­víráním hran­ic v době koron­avi­rové pan­demie) potýkal, jak bylo v jeho silách, a analýza Evrop­ské komise jas­ně říká, že příhraniční oblasti, kde působí eurore­giony, se se situ­ací vyrovná­valy lépe než ty, kde žád­ná taková insti­tuce neex­is­tu­je. V rám­ci aso­ci­ace máme možnost připrav­it se na podob­né události v budouc­nu a vytvořit společné kri­zové plány,“ načrtl při pod­pisu Mem­o­ran­da Mar­tin Půra, hejt­man Libereck­ého kra­je, předse­da tamějšího Eurore­gionu Nisa a zároveň člen Evrop­ského výboru regionů.

Evropské dotace pod palcem

Ambicí nově vzniklé aso­ci­ace je také prosa­dit leg­isla­tivní zakotvení přeshraniční spolupráce na národ­ní i evrop­ské úrovni.

Díky usku­pení se eurore­giony budou rovněž moci lépe podílet na správném zacílení přeshraničních dotačních pro­gramů na období 2021–2027, jehož přípravy budou na národ­ní úrovni v násle­du­jících měsících vrcholit. Podle úda­jů ČTK se eurore­gionům v končícím pro­gramovém období 2014–2020 podaři­lo pod­pořit pro­jek­ty za 81,7 mil­ionu eur. Podob­nou částku by chtě­ly získat i pro násle­du­jících sedm let.

Kromě finanční stránky chtějí eurore­giony řešit s Min­is­ter­stvem pro míst­ní rozvoj, které má v ČR na starosti rozdělování dotací, také stránku admin­is­tra­tivní. Jde zvláště o tzv. fond malých pro­jek­tů, z něhož se finan­cu­jí tzv. peo­ple-to-peo­ple pro­jek­ty posilu­jící mezilid­ské přeshraniční vaz­by. Přestože takové pro­jek­ty, byť nízké hod­no­ty (cca do 25 tisíc eur), jsou přínos­né pro prohlubování přeshraniční spolupráce, nad­měrné byrokrat­ické překážky, které je mno­hdy doprováze­jí, znes­nadňu­jí jejich real­izaci.

Odkaz na celý článek: https://euractiv.cz/section/cr-v-evropske-unii/news/ceske-euroregiony-zalozily-asociaci-aby-mohly-lepe-prosazovat-sve-zajmy-nezahali-ani-na-urovni-eu/?fbclid=IwAR2Xaj4FAEnp7AgIyJwSkr_e15wPvaG_30_RV6gYxV_8BeQwXDQt-R1pkrw

Autor: Pavla Hosnedlová | EURACTIV.cz