SPO – NA

Skvělá myšlen­ka spolupráce part­nerů v tur­is­tice v Krušno­hoří, která ved­la k založení skupiny SPO-NA, se real­izu­je již čtvrtým rokem. Jed­ním z výsled­ků této spolupráce je udělování Ceny Krušno­horská NEJ. Na zasedání této skupiny dne 2. září 2021 v pros­torách společnos­ti Ponte Records v mostecké kni­hovně bylo již potřetí rozhod­nu­to na zák­ladě hlasování široké veře­jnos­ti o vítězi této soutěže. Z osmi kan­didátů vyšla vítězně Zipline dráha Klíny. Na druhém místě je to Jeze­ro Most a na třetím Krušno­horský lidový dům v Lesné. Bohužel se ani letos nepo­daři­lo zapo­jit sask­ou stranu; tur­i­stické atrak­tiv­i­ty na druhé straně Krušných hor by pro nás byly jistě zají­mavé. Na mosteck­ém jed­nání byl dále pro­jed­nán záměr vir­tuál­ních prohlídek Krušno­hoří a sdílený kalendář akcí.

Autor článku: Mgr. Fran­tišek Bína