Jednání sociální komise na téma POTRAVINOVÉ BANKY

Dne 8.9.2021 se po dlouhém pan­demick­ém období sešli člen­ové sociál­ní komise Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge na svém zasedání v Sax­onii Stan­dor­ten­twick­lungs- und ‑ver­wal­tungs­ge­sellschaft mbH ve Freiber­gu.
V úvo­du jed­nání byl před­staven pro­jekt „Lauf für seel­is­che Gesundheit/ Běh pro duševního zdraví, na který byli člen­ové pozváni a který by mohl také sloužit jako inspirace pro společný malý pro­jekt.
Krátké video z předešlých ročníků: https://www.youtube.com/watch?v=G2vuVD12T4U

Hlavním tématem jed­nání byla POTRAVINOVÁ BANKA.

V Německu působí celkem 960 potravi­nových bank, jed­na z nic je právě ve Freiber­gu, kter­ou provozu­je Chari­ta Freiberg. Zák­lad­ním rozdílem potravi­nových bank v Německu a ČR je ta, že banky v Čechách přerozdělu­jí potraviny převážně orga­ni­za­cím, které pracu­jí s cílovou skupinou sociál­ně ohrožených občanů a v Německu potravi­nové banky již předá­va­jí potraviny (nejen) již konečným pří­jem­cům – potřeb­ným. Ste­jně jak v ČR, tak i v Německu je uzákoněno, že potravi­nové řetězce musí potraviny před kon­cem záruční doby darovat potravi­novým bankám.
Německy TAFEL zna­mená doslo­va „prostřená tab­ule“. Toto poj­men­ování je chráně­nou známk­ou a používá se na celém území Němec­ka.
Anja Fiedler, vedoucí „Tafel Freiberg”, která je orga­ni­zová­na Char­i­tou Freiberg nám v prezentaci před­stavi­la její chod a orga­ni­zaci. Původ­ní ini­cia­ti­va vznikla v roce 2004 jako reakce na povod­ně. Cílem bylo zajis­tit potraviny od dobro­vol­ných dár­ců. Pos­tup­ně se při­daly obchody, nákup­ní cen­tra, pekařství, mlékárny.
V součas­né době má „Tafel Freiberg“ 40 dobro­vol­níků a 5 pla­cených zaměst­nanců z úřadu práce, kteří vyjíždějí 5x týd­ně pro potraviny.  Pro klien­ty (matky samoživitelky, velké rodiny, hendike­po­vaní občané, migranti, uchazeči o azyl) je otevřeno 4 dny v týd­nu.
Potravi­nová ban­ka zpracu­je cca. 7,5 tuny potravin. Měsíčně uspoko­jí zhru­ba 1 700 – 1 900 klien­tů.  V roce 2020 potravi­nová ban­ka pomohla zhru­ba 20 000 klien­tům, z toho bylo 5000 dětí.
Cílem tzv. prostřeného stolu je zachránit potraviny a pomo­ci potřeb­ným. Sekundárně také ale řeší odpad. Potraviny, které nelze již využít pro potřeb­né předává míst­ním zeměděl­cům. Ti na oplátku dodá­va­jí do PB např. čer­stvá vejce.
Kli­en­ti zaplatí v potravi­nové bance 2 EUR/dospělí, 1 EUR/dítě a max. 7 EUR/rodinu.
Komise se bude zabý­vat návrhem na společné potravi­nové banky/tabule – např. společný sklad při pře­bytku, v rám­ci přeshraničního pro­jek­tu.
Po prezentaci hlavního tématu navrhla česká strana 5 průře­zových témat, který­mi se komise bude zabý­vat v příštím období:
- Bydlení přede­vším Hous­ing First — Sociál­ní bydlení — Hos­pic — Opa­tro­vnictví — Práce s veře­jnos­tí
Téma pěs­toun­ství jako for­ma náhrad­ní rodin­né péče bylo vybráno pro příští jed­nání. Toto téma nyní rezonu­je přede­vším v Ústeck­ém kra­ji v sou­vis­losti i s ome­zováním insti­tu­cionál­ní péče o nej­menší děti, o kterém rozhod­la Posla­necká sně­mov­na, která schválila pozměňo­vací návrh, který zakazu­je do ústavů umisťo­vat děti do tří let věku (později i 4 let věku).
Předse­da německé části Frank Reiß­mann poz­val začátkem roku 2022 českého předse­du Kar­la Giampaoli­ho na Task Force, kde by probíha­la za účasti zás­tupců dotčených insti­tucí výmě­na infor­ma­cí a zkušenos­tí k výše uve­dené­mu tématu pěs­toun­ství.
V závěru jed­nání byly podány sekre­tar­iátem aktuál­ní infor­ma­ce o novém pro­gramovém období 2021+.
Příští zasedání komise se uskuteční v březnu 2022 na české straně v Mostě, v akred­i­to­vaném pra­cov­išti palia­tivní medicíny Hos­pic Most.
Před­jed­nání české části komise je plánováno na 1.11.2021 od 10.hod. v Lounech.
Všem členům komise děku­jeme za kon­struk­tivní jed­nání v přá­tel­ské atmos­féře.