Hospodářská komise společně navštívila kreativní dílnu v Seiffenu

Eurore­gion Krušnohoří/Erzgebirge zor­ga­ni­zo­val dne 9.9.2021 zasedání hospodářské komise ve městě Seif­f­en v kreativní díl­ně s názvem DENKSTATT https://www.denkstatt-erzgebirge.de/, které by se dalo přeložit jako spo­jení „ruk­ou a mozku“. Hlavním cílem toho­to ino­vačního cen­tra je udržet tradice dře­vařské výro­by v Krušno­hoří. Pros­tor díl­ny je určen jak pro stu­den­ty, tak pro řemeslníky, vytváří pros­tor pro nové kreativní nápady a ino­vace. Kon­a­jí se zde work­shopy, setkávání a před­nášky. Kromě toho zve díl­na každého s nový­mi nápady a vášní pro dře­vo.
Při prezentaci objek­tu byl pří­tomen i staros­ta obce Seif­f­en pan Mar­tin Wit­tig, který srdečně komisi poz­drav­il a přiví­tal v Seif­f­enu.
V úvo­du jed­nání jsme infor­movali čle­ny o přípravě nového dotačního období 2021+. Člen­ové obdrželi tab­ulku schválených pri­or­it­ních os a speci­fick­ých cílů.
K hod­no­cení měla komise jeden český a jeden německý pro­jekt.
Pro­jekt „Ces­ty Krušno­hořím“ si klade za cíl uspořá­dat dopravní kon­fer­ence k přeshraniční­mu tur­is­mu a natočit reportáž, která by propago­v­ala společné tur­i­stické cíle v příhraničí. Pro­jekt podá­va­jí OHK Chomu­tov a IHK Chem­nitz.
Druhý pro­jekt „Přeshraniční hor­nické naučné stezky svě­tového dědictví UNESCO “Erzgebirge/Krušnohoří” se zaměřu­je na vývoj infor­mačních a komu­nikačních sys­témů pro společné pohraničí.
Pro­jekt podává Wel­terbe Mon­tan­re­gion Erzge­birge e.V Annaberg s českým part­nerem Mon­tan­re­gion Krušné hory — Erzge­birge, o.p.s Jáchy­mov.
Komise oba pro­jek­ty doporuču­je ke schválení s vysok­ou pri­or­i­tou.
V závěru byli člen­ové komise sezná­meni s real­iza­cí pro­jek­tů:
Zdař Bůh, svě­tové dědictví!
LABORA
Děku­jeme všem členům komise za prá­ci a kon­struk­tivní jed­nání!