Setkání předsedů a jednatelů euroregionů ve Freibergu

Dne 10.9.2021 nás poz­val německý předse­da Eurore­gionu Erzge­birge e.V. a součas­ný zem­ský rada okre­su Střed­ní Sasko, Math­ias Damm na společné osob­ní jed­nání, aby­chom zhod­notili dosavad­ní prá­ci obou  sekre­tar­iátů a společně se připrav­ili na nové dotačního období Pro­gra­mu spolupráce Česká repub­li­ka-Sasko 2021–2027. Hlavním tématem jed­nání byla reakce na nový mod­el fun­gování Fon­du malých pro­jek­tů v režimu jed­no­ho pří­jem­ce. Saská strana eurore­gionu by měla být pří­jem­cem v pro­jek­tu FMP2021+ a nyní musíme konkretizo­vat, jakým způ­sobem se zapo­jí česká strana v souladu s poža­davky Řídícího orgánu pro­gra­mu tak, aby žadatelé tuto změnu co nejmíň pocítili. Eurore­giony budou slav­it příští rok 30 let výroční od založení, a to samo o sobě je důkazem toho, že vzá­jem­ná spolupráce fun­gu­je a že naším cílem je rozvoj společného příhraničí a věříme, že nám k tomu bude pomáhat i nadále Fond malých pro­jek­tů, který je zaměřen přede­vším na setkávání a spo­jování lidí napříč česko-saské hrani­ci.
Ing. Vlas­tim­il Voz­ka, předse­da Eurore­gionu Krušno­hoří poděko­val v závěru jed­nání za pozvání a vyjádřil radost z toho, že jsme měli možnost se sejít osob­ně, pro­tože lid­ský kon­takt je nenahra­ditel­ný. Předsedům tlu­moči­ly vzá­jem­ně jed­natelky, Elke Zepak a Petra Konečná.