Komise životního prostředí

Člen­ové odborné komise pro živ­ot­ní prostředí se sešli v Neuhausenu a hlavním tématem jed­nání bylo dle plánu před­stavení tzv. Saské správy vlků/ Das säch­sis­che Wolf­s­man­age­ment. Tato odborná skupina byla zřízena Min­is­ter­stvem pro živ­ot­ní prostředí a zeměděl­ství a pracu­je v rám­ci Stát­ního úřadu pro živ­ot­ní prostředí, zeměděl­ství a geologii Sasko (LfULG).
https://www.wolf.sachsen.de/aufgaben-organisation-3954.html
https://www.wolf.sachsen.de/
Její vedoucí pan Matthias Rau komisi v prezentaci před­stavil k čemu saská sprá­va vlků slouží. Hlavním cílem je bezkon­flik­t­ní spolužití lidí a vlka. Na jed­né straně by měla být původ­ní pop­u­lace vlků chráně­na a zachová­na. Na druhé straně by měly být přiměřeně zohled­něny také zájmy zeměděl­ství a chovu hospodářských zvířat, ochrany přírody, lovců nebo těch, kteří hleda­jí odpočinek ve vlčích oblastech. K tomu je zapotře­bí vytvořit data­bázi o výsky­tu vlků, mon­i­torovat vlčí pop­u­laci a posky­to­vat cílené infor­ma­ce a poraden­ství veře­jnos­ti a v pří­padě škody způ­sobené vlky zprostřed­ko­vat kom­pen­zaci. K dis­pozi­ci je 24 hodin den­ně lin­ka pro nahlášení pří­pad­ných škod a výsky­tu vlků 0800 555 0 666.
Zají­mavostí je, že v Sasku žijí opět vlci v 22 ter­i­toriích od roku 2000. Tito vlci přišli z Čech. Skupina úzce spolupracu­je s český­mi part­nery. Pro mon­i­tor­ing a sběr dat je pro­to využívá­na ste­jná metodi­ka.
Z Pro­gra­mu Inter­reg spolupráce Svo­bod­ný stát Sasko – Česká repub­li­ka 2014–2020 byl také pod­pořen pro­jekt Česko-Saská infor­mační plat­for­ma pro sběr, sdílení a analýzu dat o lužické pop­u­laci vlků (OWADIS), jehož cílem je úspěšný návrat a trvalé usídlení vlka jakož­to vrcholového predá­to­ra v člověkem pozměněné přeshraniční kra­jině na pomezí sev­erních Čech a Sas­ka. Více infor­ma­cí o pro­jek­tu: https://owad.fzp.czu.cz/cs/r‑13250-o-projektu 
Komise měla možnost se násled­ně seznámit také s prezen­tací Kommunalswitch/ „ Co není dig­i­tal­i­zováno, to jako by neex­is­to­va­lo“ https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/241487 
Tato plat­for­ma sbírá infor­ma­ce, které se po ověření zveře­jňu­jí a měla by sloužit ke kom­ple­mentaci a přeno­su dat pro širok­ou veře­jnost. Hlavní myšlenk­ou není vytváření kom­plet­ní data­báze, ale aby data neustále „proudi­la“.
K propo­jení s česk­ou stra­nou se se nyní vytváří i česká verze. Poté zprostřed­ku­jeme infor­ma­ce radě a členům eurore­gionu na české straně.
V závěru jed­nání podal společný sekre­tar­iát infor­ma­ce o přípravě nového dotačního období 2021+. Člen­ové obdrželi tab­ulku schválených pri­or­it­ních os a speci­fick­ých cílů.
Příští jed­nání se uskuteční na české straně, předsed­kyně Ing. Moni­ka Zeman poz­vala čle­ny komise na přehradu ve správě Povodí Ohře dne 29.3.2022.