Výsledky 21. Lokálního řídícího výboru

Lokál­ní řídící výbor schválil na svém videokon­fer­enčním zasedání 2 česko-německé pro­jek­ty v celkové výši dotace 25 115,21 EUR. Pro­jekt „Ces­ty Krušno­hořím“ si klade za cíl uspořá­dat dopravní kon­fer­ence k přeshraniční­mu tur­is­mu a natočit reportáž, která by propago­v­ala společné tur­i­stické cíle v příhraničí. Pro­jekt podá­va­jí OHK Chomu­tov s pro­jek­tovým part­nerem  IHK Chem­nitz. Pro­jekt byl schválen jako náhrad­ní.
Pro­jekt “Tvořte hud­bu společně” podává německý žada­tel Musikvere­in Neuwürschnitz Oel­snitz s městem Chodov. Kromě společného zkoušení orchestrů a závěrečného kon­cer­tu, navštíví účast­ní­ci pro­jek­tu také Zámek Augus­tus­burg a síly změří ve hře na téma Přírod­ní dobro­družství v divočině – pok­lad pro živ­ot v přírodě.
Oba pro­jek­ty pro­jed­naly přís­lušné odborné komise a jejich doporuču­jící stanoviska byla tlu­moče­na výboru.
Tab­ul­ka pro­jek­tů ke stažení: Schválené projekty_LŘV 22.9.2021_videokonference
O tom jak pokraču­jí přípravy nového dotačního období Pro­gra­mu spolupráce Česká repub­li­ka-Sasko 2021–2027 čle­ny výboru infor­moval Mgr. Stanislav Rataj z Min­is­ter­st­va pro míst­ní rozvoj ČR, který má ve své gesci přípravu a metodiku pro­gramů přeshraniční spolupráce.
Více infor­ma­cí a Přehled pri­or­it­ních os a opatření pro nové dotační odbobí naleznete zde: https://www.sn-cz2020.eu/media/de_cs/Pehled_prioritnch_os_a_opaten..pdf

Příští zasedání se uskuteční 24.11.2021 ve Freiber­gu. Podá­vat pro­jek­ty lze do 13.10.2021. Fond malých pro­jek­tů, který eurore­gion spravu­je i admin­istru­je má k dis­pozi­ci na saské straně k vyčer­pání 102.460,95 EUR. Česká strana své prostřed­ky naváza­la ve 100% výši. Podá­vat lze pouze náhrad­ní pro­jek­ty.