Valná hromada Euroregionu Krušnohoří jednala po šesti letech v Mostě

Čle­ny sdružení přiví­tal předse­da eurore­gionu Ing. Vlas­tim­il Voz­ka, který jed­nání řídil, v hotelu Cas­cade. V úvo­du před­stavil měs­to Most a jeho zají­mavosti. Přede­vším jeze­ro Most, které vzniklo zatopením hně­douhel­ného dolu Ležáky, kde se těži­lo až do konce 90. let. Jeze­ro s průzrač­nou vodou se otevře­lo veře­jnos­ti od 12.9.2020. Dále pak Mostecký FUNPARK s 3 D bludištěm a vyh­líd­kovou věží a Hrad Hněvín s vyh­líd­kovou věží a díl­nou mag­is­tra Edwar­da Kel­ley­ho.
Násle­dova­lo před­stavení nového čle­na sdružení, Asis­tenčního cen­tra a.s. Předse­da před­staven­st­va Ing. Fran­tišek Jochman infor­moval čle­ny o čin­nos­ti této poraden­ské firmy, která se zaměřu­je zejmé­na na získávání dotací.
Vlast­ní­mu zasedání val­né hro­mady před­cháze­lo krátké jed­nání rady, která vza­la na vědomí zprávu o čin­nos­ti jed­na­tel­ství, přípravu val­né hro­mady a aktuál­ní infor­ma­ce o novém dotačním období 2021+.
Rada jed­no­myslně zvo­lila novým člen­em sdružení MAS, Nadě­je Most o.p.s., neziskovou společnost založe­nou městy a obce­mi za účelem rozvo­je a pod­pory venko­va území Mostec­ka, Litvínovs­ka a Teplic­ka a na návrh kul­turní komise zvo­lila za česk­ou stranu eurore­gionu nositele Ceny Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge za rok 2021 Ing. Vlas­tim­i­la Vozku.
Val­ná hro­ma­da pokračo­vala v jed­nání dle schváleného pro­gra­mu. Vza­la na vědomí výroční zprávu za rok 2020. Schválila zprávu revizní komise a výsledek hospo­daření sdružení za rok 2020, kter­ou před­nesl Ing. Karel Hon­zl, mís­tostaros­ta Pod­bořan. Ing. Karel Hon­zl pokračo­val návrhem vyrov­naného rozpoč­tu na rok 2021 v celkové výši 3 150 000 Kč, který byl jed­no­myslně schválen.
V závěru pro­gra­mu val­ná hro­ma­da dovo­lila dva nové čle­ny rady. Za odstoupivšího Mgr. Pavla Jan­du (staros­ta měs­ta Louny) byl zvolen Mgr.et Bc. Milan Rych­tařík, mís­tostaros­ta měs­ta Louny. A za odstoupivšího Rad­ka Exn­era byl zvolen Ing. René Konečný, ředi­tel společnos­ti Celio. Jed­natel­ka eurore­gionu závěrem před­stavi­la aktuál­ní vývoj přípravy nového dotačního období pro­gra­mu Přeshraniční spolupráce Sasko-Česká repub­li­ka 2021+, stav Fon­du malých pro­jek­tů a jed­notlivé pri­or­it­ní osy pro­gra­mu.

Všem členům děku­jeme za účast a jed­nání v přá­tel­ské atmos­féře!