Na litvínovském zámku se jednalo o nádraží v Louce

Za účasti vedení Ústeck­ého kra­je se sešli zás­tup­ci českých i saských insti­tucí na dalším z pra­cov­ních jed­nání o znovupropo­jení Mol­davské a Freiber­ské dráhy. Hlavním tématem byla budouc­nost his­torick­ých nádražních budov. Přede­vším se hov­oři­lo o nádraží v Louce u Litvíno­va, o které má zájem mostecké muzeum.

Již čtyři roky probíhá inten­zivní úzká spolupráce mezi saský­mi a český­mi obce­mi a další­mi regionál­ní­mi insti­tuce­mi, jejímž cílem je znovu propo­jit měs­ta Freiberg, Most a Teplice po his­torické Mol­davské dráze. O dostavbě chy­bějícího úseku Holzhau – Mol­da­va se hov­oří již více než 30 let. Díky inten­zivní spoluprá­ci obou stran se podaři­lo záměr posunout his­toricky nejblíže k cíli. Počátkem příštího roku bude saský min­istr dopravy prezen­to­vat v Teplicích studii proveditel­nos­ti dostav­by této unikát­ní krušno­horské železnice.

Zás­tupce primá­to­ra měs­ta Freiberg Steve Itter­sha­gen prezen­to­val inten­zivní práce na údržbě his­torick­ých nádražních budov ve Freiber­gu, Muldě a Holzhau.

Na české straně se zatím připravu­je pouze rekon­strukce nádraží v Teplicích z pro­gra­mu Brown­field. Na kon­ci let­ních prázd­nin však začal vznikat kon­cept péče také o další his­torické budovy na české straně. Jako pilot­ní pro­jekt byl při jed­nání disku­tován záměr rekon­strukce his­torick­ého nádraží Lou­ka u Litvíno­va.

Lou­ka u Litvíno­va je křižo­vatk­ou Mol­davské dráhy s návaznos­tí na Teplice a právě obnovo­vanou „Kozí dráhu“, která propo­ju­je Most a Litvínov s tratí Teplice (Lesní brá­na) – Krup­ka – Tel­nice – Jílové – Děčín. Obě tyto trati spo­ju­jí výz­nam­né his­torické, přírod­ní a rekreační cíle Ústeck­ého kra­je, včet­ně památek zap­saných na Sez­nam svě­tového dědictví (UNESCO).

Před­pok­la­dem spuštění pilot­ního pro­jek­tu je převod budovy his­torick­ého nádraží Lou­ka u Litvíno­va z majetku ČR — Správy železnic do majetku Ústeck­ého kra­je. Hejt­man Ústeck­ého kra­je Jan Schiller o převod min­is­ter­st­va dopravy a financí již ofi­ciál­ně požá­dal.

Ústecký kraj má o budovu zájem pro víceúčelové využití v oblasti kul­tu­ry a ces­tovního ruchu pro úče­ly Oblast­ního muzea a galerie v Mostě. Jak uvedl náměstek hejt­mana Jiří Řehák, Ústecký kraj považu­je výše uve­de­nou ini­cia­tivu za per­spek­tivní a výz­nam­nou, avšak aktuál­ně nemá možnost vyčlen­it prostřed­ky na nákup budovy, pro­to před­pok­la­dem její záchrany a využití je bezú­plat­ný převod na Ústecký kraj. Vlast­ní rekon­strukce by pak proběh­la z evrop­ských prostřed­ků. Z oživení nádražní budovy a his­torické železniční trati bude Ústecký kraj do budouc­na jed­noz­načně prof­i­to­vat.

Účast­ní­ci pra­cov­ního jed­nání: (první řada zpra­va) Hele­na Vev­erková, Petra Konečná, Andrea Lang­ham­merová, Marie Svači­nová, Kami­la Bláhová, Eva Kar­dová; (druhá řada zpra­va): Steve Itter­sha­gen, Jan Setvák, Petr Fišer, Jiří Řehák, Michal Soukup. Foto: Stef­fen Ulbricht (měs­to Olbern­hau).

Autor článku: Jan Setvák

Zdroj: https://www.krusnohori.cz/aktuality/na-litv%C3%ADnovsk%C3%A9m‑z%C3%A1mku-se-jednalo-o‑n%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD-v-louce–?fbclid=IwAR3Ws6C-QWjOhrUK3s6PHFByXTghEOBtyb9kmaknFZ67G7WD3OwEsUYkox4