Asociace Euroregionů ČR

Aso­ci­ace eurore­gionů České repub­liky zasedala dnes online za účasti zás­tupců většiny českých eurore­gionů. Na úvod přiví­tal čle­ny aso­ci­ace Mar­tin Půta, předse­da Eurore­gionu Nisa a hejt­man Libereck­ého kra­je.
Na pro­gra­mu bylo kromě jiného:
► přípra­va přeshraniční pro­gramů 2021–2027
► real­izace fondů malých pro­jek­tů 2014–2020
► dopad covid na přeshraniční pro­jek­ty
► inspirace přík­la­dy dobré eurore­gionál­ní praxe
► inten­zivnější zapo­jení eurore­gionů do územ­ního rozvo­je
Díky všem za účast a těšíme se na další spoluprá­ci.
Zdroj:
https://www.facebook.com/EUROREGIONNISA/