Říjnová rada jednala v refektáři františkánského kláštera v Kadani

Radu Eurore­gionu Krušno­hoří přiví­tal v nově zrekon­struo­vaném klášteře Jan Losenický, mís­tostaros­ta měs­ta Kadaně. Pozd­ně stře­dověký pout­ní fran­tiškán­ský klášter v Kadani byl více než půl tisí­ciletí cen­trem pozornos­ti panovníků i diplo­matů, duchoven­st­va i svět­ských pout­níků, uměl­ců i mecenášů, šlechticů i prostého lidu. Jeden z jeho prvních doná­torů, Jan Hasište­jn­ský z Lobkow­icz, pojal stavbu jako odraz svých dojmů ze svatých míst v Jeruza­lémě.
Více o klášteru: https://www.klaster-kadan.cz/clanek/6/frantiskansky-klaster 
Samot­né jed­nání rady pod vedením jeho předsedy Vlas­tim­i­la Vozky proběh­lo v refek­táři dle navrženého pro­gra­mu. Rada se seznámi­la se zprávou o čin­nos­ti jed­na­tel­ství a vyhod­noti­la konání val­né hro­mady dne 24.9. v Mostě. V úvo­du jed­nání rada také koop­to­vala nového čle­na do doby konání val­né hro­mady. Zás­tupcem měs­ta Chomu­to­va se stal za pana Jana Mareše, který odešel pra­co­v­at na Min­is­ter­st­vo škol­ství, součas­ný náměstek primá­to­ra Milan Märc. Rada jmen­o­vala také nové čle­ny komisí, celkovou revizí prošla na návrh předsedy pana Micha­la Souku­pa, komise pro muzea a kul­turní památky. Dílčí změny byly odsouh­lase­ny také v komisi dopravní a komisi pro živ­ot­ní prostředí. Čest­ným hostem rady byl Ústeck­ým kra­jem dele­gov­án Pavel Hajš­man, vedoucí odboru regionál­ního rozvo­je. Aktuál­ní složení komisí a rady se nacháze­jí na http://euroreg.cz/?page_id=4334.
Pravidel­ným příspěvkem pro­gra­mu jsou infor­ma­ce o přípravě dotačního období Pro­gra­mu spolupráce Česká repub­li­ka-Sasko 2021–2027 https://www.sn-  cz2020.eu/cz/foerderprogramm/neue_f/basisseite_54.jsp.
V závěru jed­nání se rada zabý­vala orga­ni­za­cí česko-německé rady a násled­ného slavnos­t­ního předání CENY Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge za rok 2020/2021, které se uskuteční dne 8.11.2021 na Zámku Valdšte­jnů v Litvínově.
Pří­jem­ným zakončením pro­gra­mu  byla prohlíd­ka zbrusu opraveného kostela Čtrnác­ti svatých Pomoc­níků v podání Jana Losenick­ého, který čle­ny srdečně poz­val násle­du­jící den na zcela orig­inál­ní, nově složené a otex­to­vané kon­cert­ní a částečně i scénické zpra­cov­ání leg­endy o založení Fran­tiškán­ského  kláštere v Kadani s názvem „Sůl země nez­mařená, svět­lo svě­ta nepo­haslé – melo­dra­ma o Čtrnác­ti svatých pomoc­nících“  na slo­va Jana Losenick­ého s hud­bou Jana Zástěry ke znovuotevření a požehnání někde­jšího fran­tiškán­ského klášterního kostela v Kadani po jeho celkové opravě a restau­rování. Grat­u­lu­jeme a děku­jeme za pozvání do Kadaně.