Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge za rok 2020/2021 znají své laureáty

Eurore­gion Krušnohoří/Erzgebirge oce­nil letos již po třinác­té osob­nos­ti, které svo­jí angažo­vanos­tí výz­nam­ným způ­sobem přis­pěli k udržení a rozvo­ji tradic Eurore­gionu Krušno­hoří / Erzge­birge a mají výz­nam­ný podíl na vytváření pod­mínek a dobrých vztahů v přeshraniční spoluprá­ci. Ceny byly slavnos­t­ně předány dne 8.11. 2021 na Zámku Valdšte­jnů v Litvínově.

Lau­reát CENY za rok 2020:
Jiří Roth, dlou­ho­letý předse­da komise pro živ­ot­ní prostředí
Pro­jek­ty, které komise pro živ­ot­ní prostředí a regionál­ní plán pod jeho vedením prosadi­la, či real­izace společných záměrů se saský­mi part­nery, to vše položi­lo pevné zák­la­dy, na kterých se dosavad­ní česko-saská spolupráce v oblasti živ­ot­ního prostředí úspěšně rozvíjí.

Lau­reáti CENY za rok 2021:
Vlas­tim­il Voz­ka, bývalý primá­tor měs­ta Mostu
Thomas Wit­tig, bývalý primá­tor měs­ta Marien­ber­gu
Z part­ner­ství obou měst pod vedením bývalých primá­torů vzniklo mno­ho společných úspěšných přeshraničních pro­jek­tů, od pod­pory setkávání dětí a mládeže, seniorů, výměny pra­cov­níků samo­správ, prezen­tace tur­i­stick­ých cílů, vzá­jem­né prezen­tace uměl­ců, výs­tavy, kon­cer­ty až po pod­poru zachování hor­nick­ých kul­turních památek a tradic v celém Krušno­hoří.

Slavnos­t­ního cer­e­moniálu se zúčast­ni­la řada výz­nam­ných hostů z Čech i Sas­ka. V sále zámku eurore­gion přiví­tal zás­tupce z Min­is­ter­st­va pro míst­ní rozvoj Svo­bod­ného stá­tu Sasko i České repub­liky, zás­tupce Ústeck­ého kra­je, Před­staven­st­vo a Radu Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge a předsedy odborných komisí. Pozvání při­jala také gen­erál­ní konzul­ka v Drážďanech, paní Marké­ta Meiss­nerová, která v závěru obřadu popřála oceněným a pří­tom­né poz­drav­i­la jménem konzulá­tu ČR.