PŘEDVÁNOČNÍ JEDNÁNÍ RADY NA LESNÉ

Posled­ní zasedání rady v tom­to roce se uskutečni­lo na Lesné. Člen eurore­gionu Vzdělá­vací a rekreační cen­trum Lesná, o.p.s. pro jed­nání připrav­i­lo stylově míst­nost v novém hrázděném domě. Ten­to objekt je součástí stá­va­jícího muzea a připomíná, jak se na hřebenech hor dříve žilo. Lesná (německy Ladung) byla kdysi pros­pe­ru­jící ves, která sko­ro zanikla po odsunu původ­ního německ­ého oby­va­tel­st­va. https://www.muzeumlesna.eu/o‑projektu/

V úvo­du jed­nání nás Antonín Herzán, předse­da spolku seznámil s přeshraniční­mi aktivi­ta­mi a pro­jek­tový­mi záměry v Horském areálu Lesná. Čle­ny rady jsme poté seznámili s čin­nos­tí za uplynulý měsíc a před­stavili jsme výsled­ky posled­ního Lokál­ního řídícího výboru v tom­to pro­gramovém období. Rada při­jala do své člen­ské zák­lad­ny nového čle­na – stát­ní pod­nik Povodí Ohře, který před­stavi­la rad­ním Ing. Moni­ka Zeman, ředitel­ka správy povodí. Těšíme se na spoluprá­ci v oblasti živ­ot­ního prostředí.  Rada si v závěru jed­nání stanovi­la ter­míny na II. polo­letí roku 2022.

Děku­jeme Cen­tru Lesná za stylové před­vánoční zázemí pro jed­nání a členům rady za kon­struk­tivní spoluprá­ci a pod­ně­ty. Příští jed­nání rady se uskuteční dne 28.1.2022.