Výsledky 22. Lokálního řídícího výboru

Videokon­fer­enční zasedání posled­ního Lokál­ního řídícího výboru SFMP v tom­to pro­gramovém období se kon­a­lo 24.11.2021. Výbor schválil 5 pro­jek­tových žádostí v celkové výši dotace 62.488,50 EUR.

Tab­ul­ka schválených pro­jek­tů ke stažení: Přehled schválených projektů_22.LŘV

Vzh­le­dem k tomu, že na saské straně ještě zbý­va­jí prostřed­ky ve výši cca. 22 000,00 EUR vyh­lašu­jeme posled­ní ter­mín pro před­kládání pro­jek­tů v tom­to pro­gramovém období – tj. nejpozději do 31.1.2022. O těch­to pro­jek­tech by pak LŘV rozhodoval dle článku 7. stanov v oběžném řízení. S pod­mínk­ou, že budou zachovávány lhů­ty, které byly ŘO i NO stanove­ny – tj. real­izace pro­jek­tů do 31.10.2022, vyúč­tování do 31.12.2022.