Nominujte NEJ novinku cestovního ruchu za rok 2021

Veře­jnost může opět ocen­it nejvy­dařenější novinku v oblasti ces­tovního ruchu v Krušno­hoří. SPO-NA, sdružu­jící Des­ti­nační Krušné Hory, OHK Most, Hospodářsk­ou a sociál­ní rady Mostec­ka a Eurore­gion Krušno­hoří, vyh­lási­la soutěž Krušno­horská NEJ za rok 2021.
Tur­isté nejen z Ústeck­ého kra­je mohou nomi­no­vat do soutěže tu novinku, která je v roce 2021 nejvíce oslovi­la. „Může to být akce, zážitek, nově otevřená restau­race, uby­tování nebo tře­ba propa­gační mater­iál, nový časopis o ces­tování, aplikace, webové stránky, prostě coko­liv, co pod­poru­je ces­tovní ruch v regionu. Pod­mínk­ou je, aby se jed­na­lo o novinku z oblasti Chomu­tovs­ka, Mostec­ka, Litvínovs­ka, Bílin­s­ka, Teplic­ka a horské části Krušných hor,“ vysvětlu­je ředitel­ka Des­ti­nační agen­tu­ry Krušné hory Petra Fryčková.
Na nom­i­naci svého favorita má každý čas do 31. břez­na. Všech­ny nomi­no­vané pro­duk­ty zveře­jní SPO-NA na svých sociál­ních sítích a seznámí s nimi veře­jnost i prostřed­nictvím infor­mačních kanálů svých part­nerů. Z nomi­no­vaných pro­duk­tů vybere vítěze veře­jnost při hlasování na sociál­ních sítích. Nom­i­nace posíle­jte na info@krusne-hory.org a označte je Krušno­horská NEJ. Vítězem loňského druhého ročníku se sta­la Zipline Klíny. Nad akcí převzal zášti­tu hejt­man Ústeck­ého kra­je Ing. Jan Schiller.