Asociace Euroregionů ČR přivítala na svém jednání nového náměstka pro Místní rozvoj ČR

Aso­ci­ace Eurore­gionů ČR přiví­ta­la na svém prvním videokon­fer­enčním jed­nání v roce 2022 nového náměst­ka pro Míst­ní rozvoj ČR, Ing. Radi­ma Sršně, Ph.D. Měli jsme tak možnost před­stavit naší čin­nost a infor­mo­vat pana náměst­ka o aktuál­ních přípravách na nové pro­gramové období 2021+. Po diskuzi násle­dovala nom­i­nace delegátů aso­ci­ace do Mezire­gionál­ní porad­ní skupiny MMR (MRPS) a do Národ­ní stálé kon­fer­ence za účelem posílení role eurore­gionů a Aso­ci­ace Eurore­gionů České repub­liky. V závěru jed­nání jsme vybírali kon­cept nového loga aso­ci­ace, pod kterým již bude aso­ci­ace jed­nat na příštím zasedání. Děku­jeme Eurore­gion Nisa za přípravu a orga­ni­zaci jed­nání.