Euroregion navázal spolupráci s Centrem EUROPE DIRECKT v Mostě

Dne 3. úno­ra 2022 proběh­lo na studi­jním středisku  Vysoké školy finanční a správní v Mostě setkání s Cen­trem EUROPE DIRECT v Mostě. Cílem toho­to setkání bylo navázání sys­tem­at­ické spolupráce při real­izaci konkrét­ních aktiv­it v regionu, jejich koor­di­naci a vzá­jem­nou prezentaci.
Cen­trum zas­tupo­val jeho man­ažer Paed­Dr. Václav Netolický, který byl jako staros­ta Vejprt jed­ním z ini­ciá­torů vzniku Eurore­gionu Krušno­hoří a dlouhá léta byl i jeho aktivním člen­em. S odbornou asis­ten­tk­ou cen­tra Soňou Tóthovou a člen­sk­ou orga­ni­za­cí zas­toupe­nou Ing. Jose­fem Šve­cem, vedoucím studi­jního střediska VŠFS a předse­dou škol­ské komise eurore­gionu jsme se shodli, že v naprosté většině cílů a pri­or­it Eurore­gionu Krušno­hoří a Cen­tra Europe Direct exis­tu­je mimořád­ná sho­da, což se týká i jed­notlivých čin­nos­tí real­i­zo­vaných obě­ma sub­jek­ty. Eurore­gion před­stavil přípravu nového dotačního období Pro­gra­mu spolupráce Česká repub­li­ka — Sasko 2021–2027. Přede­vším pri­or­it­ní osy a naaloka­vané prostřed­ky, včet­ně Fon­du malých pro­jek­tů.
V průběhu setkání byla dohod­nu­ta společná účast na něk­terých konkrét­ních chys­taných akcích.
Těšíme se na další spoluprá­ci!