O ČEM JEDNALA ÚNOROVÁ RADA EUROREGIONU

Vzh­le­dem k jarním prázd­ninám se pravidel­né páteční jed­nání rady uskutečni­lo mimořád­ně v pondělí 28.2. 2022 for­mou videokon­fer­ence.
Rad­ní vza­li v úvo­du na vědomí zprávu o čin­nos­ti jed­na­tel­ství a výsled­ky 11. oběžného řízení Fon­du malých pro­jek­tů. Výsled­kem hlasování mimo zasedání Lokál­ního řídícího výboru bylo schválení 5 pro­jek­tových žádostí v celkové výši dotace 42 852,21 EUR.
V bodě o aktuál­ních infor­ma­cích k přípravě nového dotačního období 2021+ jsme hov­ořili přede­vším o žádosti o zařazení Fon­du malých pro­jek­tů Česko-Sasko pro období 2021- 2027 také v pri­or­it­ní ose 3 Vzdělávání, celoživ­ot­ní učení, kul­tura a ces­tovní ruch (opatření M 3.5 Zkval­it­nění ces­tovního ruchu ve společném regionu a opatření M 3.6 Zachování, ochrana a zpřís­tup­nění kul­turního dědictví veře­jnos­ti). Rad­ní vyjádřili pod­poru a souh­las­né stanovisko k této ini­cia­tivě, do které jsou zapo­jeni všech­ny česko-saské eurore­giony.
Dále bylo radě před­staveno plnění rozpoč­tu roku 2021 na zák­ladě výsled­ků hospo­daření, které skonči­lo pře­bytkem ve výši 411 239,65 Kč a zároveň návrh vyrov­naného rozpoč­tu pro rok 2022. Rozpočet bude v další fázi před­mětem kon­troly revizní komise, která se sejde v 11. týd­nu.
V závěru jed­nání jsme rad­ním zprostřed­ko­vali prezentaci Eko­log­ick­ého cen­tra pro Krušno­hoří, které je součástí naše­ho výz­nam­ného čle­na Výzkum­ného ústavu pro hnědé uhlí, a.s. Vedoucí cen­tra paní Mar­ti­na Černá hov­oři­la o čin­nos­ti cen­tra, infor­movala rad­ní přede­vším o způ­sobu mon­i­toringu stavu živ­ot­ního prostředí, infor­mování veře­jnos­ti o nes­tandard­ních událostech, eko­po­raden­ství a o envi­ron­men­tál­ně vzdělá­vacích pro­jek­tech. Spolupráce eurore­gionu s cen­trem by měla vyústit ve společný pro­jekt v rám­ci pro­gra­mu přeshraniční spolupráce, jehož hlavní cíl je zlepšení infor­movanos­ti v oblasti živ­ot­ního prostředí směrem přes sask­ou hrani­ci.
Děku­jeme členům rady za kon­struk­tivní jed­nání a spoluprá­ci. Příští rada se uskuteční prezenčně 25.3.2022.