Výsledky 11. oběžného řízení Fondu malých projektů

Výsled­kem hlasování mimo zasedání Lokál­ního řídícího výboru bylo schválení 5 pro­jek­tových žádostí v celkové výši dotace 42 852,21 EUR.
Pro­jek­ty je možné real­i­zo­vat do konce měsíce říj­na 2022. Na všech­ny níže uve­dené pro­jek­ty jsou disponi­bil­ní prostřed­ky z Fon­du malých pro­jek­tů, který eurore­gion spravu­je a admin­istru­je.

  Role klášterů v dějinách krušno­horského hor­nictví
LP DE Wel­terbe Mon­tan­re­gion Erzge­birge e.V.& PP 1 CZ Oblast­ní muzeum a galerie v Mostě

Oba kláštery – Altzel­la v Sasku (dřívější maji­tel Chris­tians­dor­fu, dnes Freiberg) a Osek v Čechách– spo­ju­je 800letá his­to­rie. Oba jsou úzce spo­je­ny s vývo­jem krušno­horského hor­nictví na obou stranách hran­ice. Ten­to pro­jekt při­blíží lidem znalosti o his­torii a roli obou klášterů v dějinách hor­nictví a výz­nam­ně tak přis­pě­je k rozvo­ji přeshraničního tur­is­mu v rám­ci Hor­nické kra­jiny Krušno­hoří jako součásti Svě­tového dědictví

  Společně rokem 2022 – Bären­stein & Vejprty
LP DE Bären­stein & PP 1 CZ Vejprty

Obě měs­ta plánu­jí na letošní rok další společ­nou let­ní akci. Dne 11. červ­na se uskuteční 7. ročník Sasko-české slavnos­ti na společném souměstí. Společné cen­trum je nejdůležitějším místem, které obě obce spo­ju­je.

  Přeshraniční van­drování 2022
Heimatvere­in Reitzen­hain i. Erzge­birge e.V. & Obec Hora Sv. Šebestiá­na

Pro­jekt „Přeshraniční van­drování 2022“, který se uskuteční v sobo­tu 21. květ­na 2022 má přis­pět k vzá­jem­né­mu sezná­mení účast­níků a poznávání českých a německ­ých příhraničních tras včet­ně přírod­ních zají­mavostí této hřeben­ové oblasti.

  Oslavu­jeme 10. výročí trvání part­ner­ství mezi obce­mi
LP CZ Obec Tře­bívlice & PP 1 DE Měs­to Grün­hain – Beier­feld

Cílem real­izace hlavních aktiv­it pro­jek­tu je společně vyhod­notit 10leté období spolupráce s part­ner­ským městem G.- Beier­fel­dem a 22letou spoluprá­ci s Domovským spolkem z Lip­s­ka – Wieder­itzsch. Součástí aktiv­it bude i pro­jed­nání budoucích, společných aktiv­i­ty pro nové pláno­vací období EU.

  Hor­nická rodin­ná hra
LP DE Měs­to Marien­berg & Obec Hora sv. Šebestiá­na

Cílem pro­jek­tu je českým a německ­ým rod­inám hravou for­mou při­blížit hor­nick­ou min­u­lost krušno­horského regionu. Ze zkušenos­ti víme, že takové­to záměry nejlépe fun­gu­jí ve chvíli, kdy se nabízí možnost okusit živ­ot před­ků „na vlast­ní kůži“. Během plnění úkolů je zapotře­bí prokázat výdrž, zručnost a týmového ducha. Kromě toho mají vešk­eré aktiv­i­ty všem zúčast­něným přinášet zážitky a pobav­it i všech­ny přih­líže­jící, přičemž si od toho mj. slibu­jeme i navázání nových přeshraničních kon­tak­tů. První červnový vík­end se v Německu již tradičně slaví Den svě­tového dědictví UNESCO a s ním je spo­je­na i naše akce „Hor­nické dny plné zážitků“, které ten­to rok při­pada­jí na Sva­to­dušní neděli, tj. na 5. červ­na 2022.

Tab­ul­ka schválených pro­jek­tů: Schválené projekty_11. per rol­lam