ZEMĚDĚLSKÁ KOMISE SE SEŠLA V LABORATOŘI V POSTOLOPRTECH

Odborní­ci z oblasti zeměděl­ství se sešli v Lab­o­ra­toři Pos­tolo­prty. Jak bývá zvykem, pravidel­ně se infor­mu­jí o výnosech, vývo­ji a aktuál­ních prob­lémech v zeměděl­ské politice v Čechách i v Sasku. Zeměděl­sk­ou komisi vedl její český předse­da Ing. Roman Honzík, který v úvo­du před­stavil čin­nost lab­o­ra­toře. LABORATOŘ POSTOLOPRTY s.r.o. patří se svým sor­ti­mentem služeb a rozlehlým půso­bištěm mezi největší zeměděl­ské lab­o­ra­toře již 25 let. Kromě poraden­ské čin­nos­ti nabízí rozbo­ry půd, ros­tlin, krmiv, hno­jiv, ovoce, zeleniny, kejd, kalů, sed­i­men­tů, vod, mater­iálů bio­ply­nových stan­ic apod. Spolupracu­je s výzkum­ný­mi ústavy a vysoký­mi ško­la­mi. Její­mi zákazníky jsou převážně sub­jek­ty se zeměděl­sk­ou prvovýrobou, ale také stát­ní insti­tuce, výzkum­ní­ci, školy, měs­ta i zahrád­káři.
https://www.zol.cz/o‑nas/
Komisi jsme násled­ně před­stavili vývoj v přípravě nového dotačního období 2021+. Komise se aktivně zají­mala o novou možnost zapo­jení malých a střed­ních pod­niků do výzku­mu a ino­vací. Pro pro­jek­tový záměr na ino­v­a­tivní řízení usklad­nění zeleniny a jeho pilot­ní tech­nolo­gie se zaměřením na auto­mat­ické řízení skladových zásob byl na saské straně pop­tán part­ner.
Saská strana infor­movala poté podrob­ně o tématu hno­jení a ochraně ros­tlin, přede­vším o stře­tu před­pisů EU a o výsled­cích výnosů za rok 2021, kterých bylo o 10 % méně a v horší kval­itě. Bohužel situ­ace na Ukra­jině situaci zhoršu­je, vzh­le­dem k tomu, že byl poza­s­taven export pšenice.
Česká strana přis­pěla komen­tářem pana ředitele OAK Most, Ing. Jana Vele­by, který infor­moval o dra­mat­ick­ém pok­le­su poč­tu hospodářských zvířat, kle­sajících výměrech bram­bor a ovoc­ných sadů. Závazek 80 % potravi­nové soběs­tačnos­ti není pro ČR splnitel­ný.
Obě strany se shod­ly, že sou­bor opatření Green Deal neboli česky Zelená doho­da pro Evropu může vést k prob­lémům se získáváním potravin a soběs­tačnos­tí.
Komise si v závěru jed­nání napláno­vala setkání ve škol­ním statku v Kadani, který převzal vzdělávání zeměděl­ců v regionu. K pro­jed­nání je možná výměn­ná stáž stu­den­tů v rám­ci malého pro­jek­tu. Pokračo­vat by se mělo též v soutěži v orbě. V Německu se soutěž v orbě bude konat v září – říjnu.
Čest­ným hostem komise byl předse­da eurore­gionu Ing. Vlas­tim­il Voz­ka, který v závěru jed­nání zdůraznil potřeb­nou pod­poru a pomoc žadatelům s pro­jek­ty. Poděko­val členům komise za jed­nání a pro­jek­tovou ini­cia­tivu a zdůraznil, že každý zemědělec je hrdi­nou, vzh­le­dem k tomu, že práce v zeměděl­ství je těžká a admin­is­tra­ti­va začíná vítěz­it nad zeměděl­sk­ou prací, což není ces­ta kupře­du.