ŠKOLSKÁ KOMISE POKRAČUJE VE SVÉ ČINNOSTI

Pod­porovat oblast vzdělávání v našem eurore­gionu považu­jeme za důležité téma, a pro­to se sešla dne 15.3.2022 Škol­ská komise Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge na pobočce VŠFS v Mostě, aby naváza­la na čin­nost komise a její cíle.
Pod vedením předsedy komise, Ing. Jose­fa Švece, komise pro­jed­nala schválený pro­gram. Před­stavili jsme aktuál­ní vývoj přípravy Pro­gra­mu spolupráce Česká repub­li­ka – Sasko 2021 ‑2027, přede­vším obsahy pod­pory v pri­or­it­ní ose 3, z které je možnost čer­pat na pro­jek­tové záměry předškol­ního vzdělávání, mimoškol­ního vzdělávání, odborného vzdělávání a spoluprá­ci vysokých škol a pro­fes­ních akademií.
Elke Zepak, jed­natel­ka německé části před­stavi­la komisi saský sys­tém škol­ství https://www.schule.sachsen.de/download/21_08_23_schulsystem.pdf. V násled­né diskuzi se komise shod­la na tom, že je velkým prob­lémem na obou stranách hran­ice odliv vzdělaných lidí z naše­ho regionu. Pro­to si také komise stanovi­la téma­ta, který­mi by se zabý­vala společně – mimoškol­ní vzdělávání, výměn­né poby­ty, veletrhy škol, duál­ní sys­tém vzdělávání a odstraňování jazykových bar­iér. Eurore­gion před­staví na příštím jed­nání komise přík­la­dy dobré praxe a zre­al­i­zo­vané pro­jek­ty z Fon­du malých pro­jek­tů, včet­ně data­báze part­ner­ství škol a poten­ciál­ních part­nerů pro česko-sask­ou spoluprá­ci.

Komisi jsme infor­movali také o zapo­jení české části eurore­gionu do pro­jek­tu Demokra­cie nad propastí? Dez­in­for­ma­ce ver­sus mediál­ní gramot­nost. Pro­jekt se zavazu­je k vytvoření vzdělá­vacího pro­gra­mu v oblasti posilování demokra­cie a mediál­ní výchovy v česko-saském pohraničí. Spolu s Tech­nick­ou uni­verz­i­tou v Chem­nitz a UJEP v Ústí nad Labem bude vytvořen vzdělá­vací pro­gram v oblasti posilování demokra­cie a mediál­ní výchovy v česko-saském pohraničí. Eurore­gion zapo­jil do pro­jek­tu zák­lad­ní školy a osmiletá gym­názia v české části eurore­gionu.

Hostem jed­nání byl Paed­Dr. Václav Netolický, který před­stavil komisi čin­nost Europe Direct https://www.europedirect.cz/info-centra/detail/10-most.  Prostřed­nictvím eurore­gionu byla poté dom­lu­ve­na schůz­ka s Europe Direct Erzge­birge https://www.wfe-erzgebirge.de/angebote-projekte/europe-direct-erzgebirge.
Vedoucí krušno­horského cen­tra paní Mar­git Kreisslt si prohléd­la pros­to­ry cen­tra v Mostě a v navazu­jícím jed­nání před­stavi­la svou čin­nost. Obě cen­tra se dohod­la na budoucí spoluprá­ci a vzá­jem­né prezentaci svých aktiv­it s možnos­tí podat společný pro­jekt v rám­ci pro­gra­mu přeshraniční spolupráce.

Děku­jeme VŠFS v Mostě  za zázemí a těšíme se příští jed­nání komise, které se uskuteční dne 23.5.2022.