HOSPODÁŘSKÁ KOMISE NAVŠTÍVILA KOVÁŘSKOU DÍLNU

Čle­ny hospodářské komise jsme přiví­tali dne 22.3.2022 na Střed­ní průmyslové škole a Střed­ní odborné škole gas­tronomie a služeb v Mostě. Jed­nání jsme začali exkurzí kovárny s mod­erním vybavením jako jsou výh­ně, hydraulický lis, kovadliny a mno­ho nářadí. Zlepšení kval­i­ty prak­tické výuky umožňu­je absol­ven­tům průmyslové školy jejich pozdější využití na trhu práce. Komise měla zájem navštívit i ostat­ní díl­ny, jako jsou nástro­jár­na, frézár­na, truh­lár­na, svařov­na a zámeč­na. Tech­nicky vzdělaných pra­cov­níků je pořád na trhu nedostatek a stále lep­ší vybavení nabízí široké možnos­ti vzdělávání v zák­ladech řeme­sel. Díl­ny navštěvu­jí také 7. třídy zák­lad­ních škol na Mostecku a možnost zkusit si zde tech­nické práce, má velký ohlas. Potvrdi­lo se tak, že pod­po­ra tech­nické vzdělávání má vysok­ou pri­or­itu v celém společném pohraničí.

Po exkurzi se komise zabý­vala schváleným pro­gramem. Prezen­to­vali jsme aktuál­ní stav přípravy navazu­jícího Pro­gra­mu přeshraniční spolupráce Inter­reg VI A. Přede­vším možnost zapo­jit do pro­gra­mu malé a střed­ní pod­niky za pod­mínky propo­jení výzku­mu a ino­vací. Dále jsme infor­movali čle­ny o výsled­cích Fon­du malých pro­jek­tů a seznámili jsme je se stanoviskem všech eurore­gionů na česko-saské hrani­ci ve věci pod­pory ces­tovního ruchu v rám­ci Fon­du malých pro­jek­tů 2021+. Komise se plně zto­tožni­la s tím­to stanoviskem a vyjádři­la jed­no­myslnou pod­poru a potře­bu real­i­zo­vat malé pro­jek­ty i v pri­or­it­ní ose 3.

Násled­ně před­stavi­ly obě strany své pro­jek­tové záměry v novém pro­gra­mu a stav real­izace aktivních pro­jek­tů.
Děku­jeme členům za kon­struk­tivní jed­nání a škole za poskyt­nutí zázemí a zají­mavou exkurzi!