Harmonogram pro zahájení programu

Návrh Pro­gra­mu spolupráce Inter­reg Česko – Sasko 2021–2027 byl 1. břez­na 2022 zaslán Evrop­ské komisi ke schválení. Ta teď kon­trolu­je Pro­gramový doku­ment, jehož schválení se očekává v srp­nu 2022.
Zároveň se nyní dolaďu­jí budoucí pod­mínky pro poskyt­nutí dotace, kritéria pos­tupu při výběru pro­jek­tů a nová opatření pro prá­ci s veře­jnos­tí.
Před­pok­ládáme, že Vám kon­cem květ­na 2022 nabíd­neme první ter­míny konzul­tací. První Mon­i­torovací výbor pro nové pro­gramové období by se měl konat ještě v tom­to roce.

Pro­gramové území zůstává na české straně ste­jné (Liberecký, Ústecký a Karlovarský kraj). Na německé straně zůstá­va­jí součástí pro­gramového území saské okresy Vogt­land­kreis (Fojt­sko), Zwick­au (Cvikov), Erzge­birgskreis (Krušno­hoří), Mit­tel­sach­sen (Střed­ní Sasko), Säch­sis­che Schweiz-Osterzge­birge (Saské Švý­carsko-Východ­ní Krušno­hoří), Bautzen (Budyšín) a Gör­litz (Zhoř­elec) a měs­ta Dres­den (Drážďany) a Chem­nitz (Saská Kamenice). Duryn­ské okresy Greiz a Saale-Orla-Kreis již neb­u­dou součástí pro­gramového území.

Výše pod­pory
Pro­jek­ty spolupráce mohou být v novém dotačním období pod­poře­ny z prostřed­ků EFRR až do výše 80% způ­so­bilých výda­jů.

Prin­cip Lead part­nera
Prin­cip Lead part­nera bude zachován. To zna­mená, že koop­er­ační part­neři jmenu­jí Lead part­nera, který bude zod­pověd­ný za celý pro­jekt po stránce orga­ni­za­ční, obsa­hové a finanční.

Kritéria přeshraniční spolupráce
Nadále také zůstává povin­né splnění tří ze čtyř požadovaných kritérií přeshraniční spolupráce (společná přípra­va, real­izace a finan­cov­ání a/nebo společný per­son­ál).