JEDNÁNÍ RADY V CHOMUTOVĚ

První prezenční zasedání Rady Eurore­gionu Krušno­hoří v tom­to roce se kon­a­lo dne 25.3.2022 v Chomu­tově. Na mag­istrátě radu přiví­tal náměstek primá­to­ra Mgr. Milan Märc, který v úvo­du jed­nání před­stavil pro­jek­tové záměry a vize měs­ta. Poté byla členům rady před­stave­na zprá­va o čin­nos­ti jed­na­tel­ství. Infor­movali jsme radu o zasedání zeměděl­ské, škol­ské, hospodářské a kul­turní komise. Všech­na jed­nání se kon­ala prezenčně. V násle­du­jícím bodě pro­gra­mu byly oko­men­továny výsled­ky 11. oběžného řízení FMP a zprá­va revizní komise za rok 2021. Při kon­t­role neby­ly shledány závady a vešk­erá evi­dence je vede­na řád­ně v souladu s před­pisy. Pravidel­ně radu infor­mu­jeme o přípravě nového dotačního období. Návrh Pro­gra­mu spolupráce Inter­reg Česko-Sasko 2021–2027 byl zaslán 1.3. 2022 Evrop­ské komisi ke schválení do konce srp­na 2022. Zároveň se dolaďu­jí pod­mínky pro poskyt­nutí dotace, jed­nací řád a metodi­ka zjednodušených paušál­ních výda­jů. Řídící orgán poskytne první ter­míny konzul­tací kon­cem květ­na 2022. Infor­ma­ce průběžně zveře­jňu­jeme na webových stránkách. Na závěr jed­nání jsme měli možnost navštívit nejs­tarší chomu­tovský Kos­tel sv. Kateřiny na náměstí 1. máje, který pochází z druhé čtvrtiny 13. sto­letí. Zají­mavá exkurze nám umožni­la podí­vat se do stře­dověkých sklepení pod chomu­tovsk­ou rad­nicí a kostelem. Předse­da eurore­gionu Ing. Vlas­tim­il Voz­ka poté jed­nání ukončil, poděko­val hos­ti­tel­ské­mu měs­tu Chomu­tov a členům rady za kon­struk­tivní jed­nání. Příští zasedání rady se uskuteční v Oseku dne 29.4.2022.