KULTURNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA LIDOVOU ŠKOLU UMĚNÍ V OLBERNHAU

Komise se sešla dne 29.3. 2022 v Olbern­hau v Lidové škole umění https://www.vhs-erzgebirgskreis.de/, která má své pobočky v Krušno­horském okre­su v Annaber­gu-Buch­holz, v Aue, v Schwarzen­ber­gu, Stoll­ber­gu a v Zschopau. Čle­ny komise přiví­tal ředi­tel školy Jens Kaltofen, který je známý také jako diri­gent hudeb­ního sboru Olbern­hau. Ve škole pracu­je 13 stálých zaměst­nanců a 200 učitelů. Ročně navštěvu­je školu při­b­ližně 10 000 žáků v 800 kurzech.
Komisi ved­la německá předsed­kyně paní Con­stanze Ulbricht, která se s komisí po dlou­ho­leté a úspěšné prá­ci rozlouči­la. Za rozvoj kul­tu­ry ve společném pohraničí, za real­izaci mno­ha zají­mavých pro­jek­tů a navázání přeshraničních part­ner­ství jí osob­ně poděko­vali člen­ové komise i předse­da české části Ing. Vlas­tim­il Voz­ka. Syn­onymem pro slo­vo kul­tura v Krušno­hoří byla Con­stanze. Byla také první nositelk­ou Ceny Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge. Děku­jeme a věříme, že se budeme nadále potká­vat.
Komise se zabý­vala poté přede­vším orga­ni­za­cí oslav 30. let výročí spolupráce Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge. Oslavy se budou konat 1.6.2022 v Saiger­hütte v Olbern­hau. I kul­turní komise byla infor­mová­na o har­mono­gra­mu příprav pro­gra­mu Inter­reg VI 2021–2027.
Ještě letos v květ­nu se uskuteční pro­jekt z FMP Tajem­né Krušno­hoří — dom­nělá reali­ta. Výs­ta­va s tím­to názvem, která se uskuteční v Pober­shau, staví uměleck­ou tvor­bu ve společném Krušno­hoří do stře­do­bo­du. Pro větší část saských Krušno­hor­ců je objevování českých stylů něčím tajem­ným, ste­jně tak naopak. Pro­to se vzá­jem­ně setka­jí uměl­ci a milovní­ci umění obou národů a poz­na­jí tak tal­en­ty od sousedů.  Pro­jekt navazu­je na výs­tavu saských uměl­ců v Galerii v Mostě.
Pro­jekt Lit­er­atu­ra v Krušno­hoří https://www.literatur-im-erzgebirge.com/seite-01 sdružu­je plat­for­mu pro lidi, kteří jsou nebo byli v Krušných horách doma a Krušno­hořím se zabý­va­jí literárně. Člen­ové se stara­jí o umění a kul­tu­ru v regionu a nas­tavu­jí stan­dardy pro aktivní propa­gaci zejmé­na mladých literárních tal­en­tů.