KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NAVŠTÍVILA EKOLOGICKÉ CENTRUM MOST PRO KRUŠNOHOŘÍ A VYHLÍDKU KAŇKOV

Komise zasedala dne 7.4.2022 v Eko­log­ick­ém cen­tru Most pro Krušno­hoří. Nejprve nás paní Mar­ti­na Černá seznámi­la s čin­nos­tí cen­tra https://www.ecmost.cz/, které fun­gu­je jako veře­jné infor­mační středisko o živ­ot­ním prostředí od roku 2000 a je jed­ním z  odborných útvarů společnos­ti Výzkum­ný ústav pro hnědé uhlí a.s. v Mostě. Důležité infor­ma­ce z Eko­cen­tra bychom chtěli propo­jit se sask­ou stra­nou, aby docháze­lo k rych­lé­mu přeno­su infor­ma­cí přes hran­ice. Ten­to pro­jek­tový záměr bude real­i­zován v rám­ci pro­gra­mu Inter­reg VI A. K tomu byly návazně podány členům komise infor­ma­ce o aktuál­ním stavu příprav navazu­jícího pro­gra­mu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko 2021–2027.
Komise tak má možnost ini­cio­vat své pro­jek­tové záměry přede­vším z pri­or­it­ní osy 2 Změny kli­matu a udržitel­nost.
Jed­nání bylo ukončeno zají­mavou exkurzí na západ­ním úpatí vrchu Kaňkov, kde byla Severočeský­mi doly Chomu­tov postave­na nová vyh­líd­ka, která nabízí panora­mat­ický výh­led do kra­jiny a také na Důl Bíli­na. Na infor­mačních pan­elech je možné se seznámit s míst­ní fau­nou a flórou, his­torií obce Braňany a osady Kaňkov, s tech­nikou a pos­tu­pem těž­by na Dole Bíli­na a nálezy arche­o­log­ick­ého průzku­mu před těžbou, které u členů komise vzbudi­ly velký zájem. Příští jed­nání komise se uskuteční v září na saské straně.
Děku­jeme cen­tru za zázemí a skvělou exkurzi a členům komise za kon­struk­tivní jed­nání!