KOMISI KRIZOVÉHO MANAGMENTU PŘIVÍTAL KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE

Na Kra­jském úřadě Ústeck­ého kra­je zasedala 28. 4. 2022 komise kri­zového řízení Eurore­gionu Krušno­hoří. Komise se seznámi­la se stavem přípravy nového dotačního pro­gramového období přeshraniční spolupráce 2021+ a klad­ně posoudi­la malý pro­jekt Přeshraniční hasičská soutěž. Pro­jekt podal na saské straně Dobro­vol­ný spolek hasičů Großol­bers­dorf. Obsa­hem pro­jek­tu je prove­dení soutěže v tzv. požárním útoku v rám­ci “Krušno­horské ligy” na německé straně Krušných hor. Českým part­nerem pro­jek­tu je spolek Krušno­horská liga z Duch­co­va.

Komise dále pro­jed­nala přípravu tradiční soutěže dět­ských družstev hasičů s tím, že se bude real­i­zo­vat v příštím roce na české straně. Odd­ělení kri­zového řízení Kra­jského úřadu ÚK připrav­i­lo pro komisi prezentaci čin­nos­ti a násled­nou exkurzi na Kra­jském asis­tenčním cen­tru pomo­ci Ukra­jině. Jak čeští člen­ové, tak i odborní­ci na kri­zový man­age­ment z okres­ních úřadů Krušno­horského okre­su a okre­su Saské Švý­carsko-Východ­ní Krušno­hoří se tak mohli seznámit s pos­tupy, jak jsou řeše­ny potře­by Ukra­jinců, kteří museli opustit své domovy.

Komise se sejde příště na výjezd­ním zasedání 8.10.2022 v Bären­steinu, kde se uskuteční závěrečné vyhod­no­cení pro­jek­tu Neomezená pomoc, jehož nositelem je Krušno­horský zem­ský okres. Spolu s městem Vejprty se uskuteční společná cvičení zaměřená na způ­so­by alar­mování a provádění zásahů a výsled­ky pro­jek­tu budou disku­továny v rám­ci kon­fer­ence „Přeshraniční posky­tování pomo­ci“.

Foto: Kra­jský úřad Ústeck­ého kra­je