RADA SE SEŠLA V CISTERCIÁCKÉM KLÁŠTEŘE V OSEKU

Na pozvání měs­ta Ose­ka se kon­ala rada dne 27.4. 2022 v opatském sále. V úvo­du jed­nání radu poz­drav­il staros­ta Ing. Jiří Macháček a poté předal slo­vo Dr. Koskovi, správ­ci a předse­dovi Spolku přá­tel kláštera. Rada se tak mohla seznámit s his­torií kláštera a po skončení jed­nání absolvo­vat prohlíd­kový okruh s výk­la­dem. http://klasterosek.cz/.

Pod vedením předsedy eurore­gionu Ing. Vlas­tim­i­la Vozky byly pro­jed­nány násle­du­jící body pro­gra­mu:

  • Zprá­va o čin­nos­ti jed­na­tel­ství
  • Aktuál­ní infor­ma­ce o přípravě nového dotačního období 2021+
  • Mol­davská dráha / Teplický Sem­mer­ing / „Most-Freiberg“ – Ing. Petr Fišer, Mgr. Michal Soukup
  • Přípra­va val­né hro­mady 27.5.2022
  • Orga­ni­zace 30.let výročí Eurore­gionu Krušno­hoří 1.6.2022 Olbern­hau

Příští zasedání rady se uskuteční před val­nou hro­madou dne 27.5.2022.