MUZEJNÍ KOMISE JEDNALA VE FREIBERGU

Česká a německá strana komise prošla svou rekon­strukcí a člen­ové komise tak měli možnost spolu osob­ně zase­dat dne 2.5. 2022 ve Freiber­gu a osob­ně se před­stavit. Novou předsed­kyní německé části komise se sta­la paní Andrea Riedel, ředitel­ka měst­ského a hor­nick­ého muzea ve Freiber­gu. Po uvítání komise pro­jed­nala všech­ny body navrženého pro­gra­mu. Jed­na­tel­ství připrav­i­lo prezentaci k nové­mu dotační­mu období 2021+ a infor­mova­lo čle­ny přede­vším o har­mono­gra­mu příprav a o Fon­du malých pro­jek­tů. Pro­jek­tové záměry komise byly dalším tématem jed­nání. Na příští zasedání připraví jed­na­tel­ství přík­la­dy dobré praxe a bude členům prezen­to­vat úspěšné pro­jek­ty s muze­jní tématik­ou. V závěru jed­nání předse­da české části pohovořil o pro­jek­tu Hračkářský průmysl v Krušno­hoří, dvě země-dvě ces­ty a před­stavil pub­likaci k tomu­to pro­jek­tu, která je k dis­pozi­ci v muzeu v Mostě i v Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Po skončení jed­nání komisi poz­vala paní Andrea Riedel na výs­tavu min­erálů Ter­ra min­er­alia. Stálá expoz­ice  Báňské akademie TU Freiberg je umístě­na na Zámku Freuden­stein a můžete si zde prohléd­nout 3 500 nejkrás­nějších min­erálů, dra­hokamů a mete­oritů svě­ta. Výs­ta­va je otevře­na od po – čt 10.-15 hod. Více infor­ma­cí na: https:https://www.terra-mineralia.de/
Příští zasedání komise se uskuteční na podz­im v fran­tiškán­ském klášteře v Kadani.