SPORTOVNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA KRUŠNOHORSKÝ STADION V AUE

Jed­nání sportovní komise se kon­a­lo 3.5. 2022 v Aue, pří­mo v nově rekon­struo­vaném krušno­horském sta­dionu.  V součas­né době se používá hlavně pro fot­balové zápasy a je domovským sta­dionem FK Erzge­birge Aue a pojme 16 485 lidí. Pro čle­ny komise byla připrave­na na závěr jed­nání prohlíd­ka sta­dionu https://www.fc-erzgebirge.de/startseite/

Komisi zají­maly poté přede­vším infor­ma­ce o novém dotačním období pro­gra­mu přeshraniční spolupráce ČR – Sasko 2021+ a fun­gování Fon­du malých pro­jek­tů, které připrav­il společný sekre­tar­iát v prezentaci. Plánu­je se opět uspořádání krušno­horských zim­ních her pro děti a mládež, které byly real­i­zovány právě prostřed­nictvím Fon­du malých pro­jek­tů. Jsme vel­mi rádi, že Sportovní klub Kreis­s­port­bund Erzge­birge e.V. uskuteční v tom­to roce 12. Přeshraniční a bezbar­iérové sportovní hry pro senio­ry v Krušno­horském okrese. Hry byly pře­sunuty z důvo­du pan­demie nemo­ci Covid 19 z roku 2020/2021. Pro­jek­tovým part­nerem je měs­to Vejprty.
Zveme pro­to všech­ny příznivce sportu dne 11.5. do měs­ta Bad-Schle­ma, kde se v parku uskuteční 12. ročník her seniorů krušno­horského okre­su.
https://www.ksberzgebirge.de/seniorensport/seniorensport-2022/