29. ZASEDÁNÍ ČESKO-SASKÉ PRACOVNÍ SKUPINY PRO PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI

Ve dne 19.5–20.5. 2022 se uskutečni­lo zasedání Česko-saské pra­cov­ní skupiny pro přeshraniční spoluprá­ci ve městě Bad Schan­dau. Plenární zasedání zahájil Dr. David Michel ze Saské stát­ní kanceláře, vedoucí odboru Mez­inárod­ních vztahů spolu s JUDr. Marké­tou Meiss­nerovou, gen­erál­ní konzulk­ou ČR v Drážďanech.
Saská strana s český­mi part­nery jed­nala poté samostat­ně v násle­du­jících pra­cov­ních pod­skupinách:
Koor­di­nační pod­skupina 🔹 Vzdělávání a věda 🔹 Kul­tura a tur­is­ti­ka 🔹 Dopra­va 🔹 Živ­ot­ní prostředí, zeměděl­ství a lesní hospodářství 🔹 Územ­ní plánování, spolupráce eurore­gionů a kra­jů 🔹 Zdravot­nictví, práce a sociál­ní věci 🔹 Spravedl­nost

Všech­ny česko-saské eurore­giony byly zas­toupe­ny v pra­cov­ní pod­skupině Územ­ní plánování, spolupráce kra­jů a eurore­gionů spolu s český­mi zás­tup­ci z Min­is­ter­st­va pro míst­ní rozvoj. Sask­ou stranu zas­tupo­va­lo Zem­ské ředi­tel­ství Sas­ka a Saské min­is­ter­st­vo spravedl­nos­ti a pro demokracii, Evropu a rovno­právnost.  Jed­nání ved­la Jan­ka Beltschewa z Min­is­ter­st­va vni­tra Svo­bod­ného stá­tu Sasko.

Hlavní­mi body jed­nání byly:

  • Společný rozvoj sasko-českého pohraničí vedoucí k udržitel­né­mu hospodářské­mu pros­toru a mís­tu pro živ­ot, a to prostřed­nictvím efek­tivního využití finančních prostřed­ků z Inter­reg pro­gra­mu. Pokračování přeshraniční spolupráce mezi Svo­bod­ným státem Sasko a Česko repub­lik­ou v pro­gramovém období 2021–2027.
  • Pokračování real­izace Fon­du malých pro­jek­tů jako nástro­je zlepšování soused­ských vztahů a posilování občan­ské společnos­ti.
  • Úspěšné ukončení real­izace Inter­reg VB pro­jek­tů „CORCAP“ a „RegiaMo­bil“ pod vedením Saského min­is­ter­st­va pro regionál­ní rozvoj (SMR) v úzké spoluprá­ci s český­mi part­nery. Pokračování nad­národ­ní spolupráce v pro­gra­mu INTERREG VI B Cen­tral Europe.
  • Prohloubení spolupráce Zem­ského ředi­tel­ství Sasko s Karlovarským, Ústeck­ým a Libereck­ým kra­jem a obnovení dia­logu na odborné úrovni.
  • Pokračování spolupráce v oblasti územ­ního plánování a regionál­ního rozvo­je v rám­ci „Česko-saské pra­cov­ní skupiny Územ­ní rozvoj“ a na regionál­ní úrovni v pra­cov­ní skupině „CROSS-DATA“.
  • Diskuze a výmě­na infor­ma­cí na úrovni min­istrů mezi Saským stát­ním min­is­ter­stvem regionál­ního rozvo­je a českým Min­is­ter­stvem pro míst­ní rozvoj.

Před podep­sáním společného pro­tokolu v závěrečném plenárním zasedání jed­notlivé skupiny prezen­to­valy pro­jed­ná­vaná téma­ta a závěry a měly možnost se vyjádřit k návrhu revize Společného prohlášení o spoluprá­ci mezi Svo­bod­ným státem Sasko a Česk­ou repub­lik­ou. Společný pro­tokol podep­sali v závěru jed­nání JUDr. Marké­ta Meiss­nerová a Dr. David Michel.  Zasedání ukončili s poděkováním za účast a kon­struk­tivní návrhy a poz­vali čle­ny na exkurzi pevnos­ti König­stein https://www.festung-koenigstein.de/cs/otviraci-doba-vstupne.html.